Poučný a inspirující sjezd ruských komunistů

6.3.2013 000 16:29

Byl jsem členem delegace KSČM na nedávném 15. sjezdu Komunistické strany Ruské federace (KSRF), o kterém v Haló novinách informoval už Vojtěch Filip. Vzhledem k tomu, že význam tohoto sjezdu byl skutečně značný, chtěl bych upozornit na některé aspekty této události, které by pode mne měly na dlouho zůstat v paměti.Začnu obecnými politickými záležitostmi. Předseda KSRF Gennadij Zjuganov přednesl se svém dvouhodinovém referátu bilanci uplynulých dvaceti let a zabýval se také analýzou současné situace jak v Rusku tak ve světě. Krize kapitalismu, kterých bylo za jeho existence už dvanáct, měly podle Zjuganova vždy pouze tři vyústění: Buď končily revolucí, nebo válečným konfliktem, nebo fašistickou diktaturou. Dnes hrozí všechny tři varianty.Situace ve světě, ale i v samotném Rusku je podle G. Zjuganova natolik vážná, že válka se přibližuje stále více k hranicím Ruské federace za situace, kdy v Ruské federaci existují takové vnitřní rozpory, taková pnutí, že ohrožují její soudržnost. Včetně toho, že podle názoru odborníků jsou ruské ozbrojené síly ve stavu, kdy by nebyly schopny účinně hájit svou zem.Kolem KSRF se proto nikoli náhodou stále více soustřeďují ruské vlastenecké síly, kterým výše uvedené skutečnosti nejsou lhostejné, a tato skutečnost se projevuje i nárůstu počtu hlasů, odevzdaných ve volbách pro kandidáty KSRF.Předseda strany Zjuganov také zdůraznil, že stále většího, ba životního významu nabývá budování integračních vazeb mezi státy bývalého Sovětského svazu. V tomto ohledu má perspektivu spolupráce v rámci Euroazijského svazu, tvořeného Ruskem, Běloruskem a Kazachstánem. V této oblasti vidí KSRF jednu ze svých priorit a o rostoucím významu komunistů pro Ruskou federaci svědčí mimo jiné i to, že sjezdu poslali svou zdravici jak prezident Putin, tak premiér Medvěděv.V souvislosti s integrací takzvaného postsovětského prostoru není rozhodně bez zajímavosti, že integrační modely a tendence, více či méně vnucované Evropskou unií ve formě Východního partnerství, nesplnily očekávání a odumírají. Ono nelze dost dobře integrovat na bází selektivního přístupu, jednostranného zvýhodňování jistých režimů a pokryteckého „školení“ v oblasti lidských práv.Ve své práci prezentovala KSRF na sjezdu některé podle mne natolik důležité prvky, že by mohly být inspirací i pro činnost jiných komunistických a levicových stran včetně KSČM. (O celosvětovém významu tohoto sjezdu svědčí i fakt, že se jej zúčastnili zástupci 95 stran včetně oficiální delegace politické skupiny GUE/NGL v Evropském parlamentu.) Zaujalo mne především to, že ve vedení KSRF byla vytvořena funkce místopředsedy pro informatiku a moderní informační technologie. Informačním technologiím a elektronickým médiím věnují ruští komunisté mimořádnou pozornost. A jakoby symbolicky prvního dne sjezdu zahájila vysílání internetová televize KSRF, která přenášela celé sjezdové jednání. Předseda Zjuganov to vyjádřil lapidárně: Pokud nám oficiální státní média nedávají prostor, vytvoříme si jej sami! S informační činností KSRF souvisí i činnost velkého stranického vydavatelství, zakládání elektronických periodik a budování knihovny v elektronické podobě.Jinou pozoruhodnou záležitostí je způsob práce KSRF s mladými lidmi. Při vedení strany pracuje permanentně komise pro práci s kádry, jejímž úkolem je hledat a vytvářet personální rezervy pro nižší organizační stupně, hlavně pro vedení oblastí, kterých je v Rusku 81. Nejen však perspektivní síly pro vlastní aparát, ale i kandidáty pro volby od komunální úrovně po Státní dumu. Součástí práce s kádry je jejich odborná příprava (KSRF má své školicí středisko) a pružné střídání ve funkcích.Na závěr pro 15. sjezd KSRF příznačná skutečnost: Diskuse delegátů neměla konfrontační ostří. Nehledejme to, co nás rozděluje, nýbrž to, co nás spojuje, znělo. A to i pokud šlo o spolupráci komunistických a levicových stran ve světě.