Stanovisko ke zprávě o odstranění genderových stereotypů

12.3.2013 000 16:44

Stanovisko ke zprávě o odstranění genderových stereotypů ( http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0401+0+DOC+XML+V0//CS ):

Snaha o odstranění genderových stereotypů v EU je iniciativou přínosnou, ovšem je nutno pochybovat o tom, zda tohoto cíle lze dosáhnout potlačováním jejich „projevů“, když by bylo více žádoucí, aby EU šla spíše cestou aktivní podpory rovných příležitostí obou pohlaví tak, aby si společnost sama začala následně uvědomovat nepřípadnost těchto stereotypů. Zcela jistě nelze připustit možnost, aby odstraňování genderových stereotypů bylo realizováno skrze cenzuru či vynucenou autocenzuru médií a dalších oblastí, zejména pokud je šíře opatření definována tak neurčitě, jako je tomu v návrhu rezoluce. Takto široká formulace by mohla vést k zneužívání této iniciativy ke zcela jiným účelům, kdy by se stala pouze zdůvodněním zásahů do médií, svobodné tvorby, svobody slova a i volného podnikání. Rozsah a obsah navrhovaných opatření neodpovídá řešenému problému a mám za to, že by jeho důsledkem bylo omezení základních práv a svobod a naopak faktické potlačení diskuse o problému genderových stereotypů, které by ve společnosti latentně nadále přetrvávaly, fakticky by mohly být i posíleny, a při umělém, vynuceném omezení jejich projevů v médiích a dalších oblastech by i vymizel prostor o nich otevřeně mluvit a cíleně je ve společnosti eliminovat, kteréžto řešení považuji za sice zdlouhavější, ovšem výrazně trvanlivější co do dosaženého výsledku.