Co jsou ty »evropské hodnoty«?

13.4.2018 000 18:37

Docházejí-li v jisté části politického spektra, respektive jistým osobám, argumenty, sahají buď s oblibou, nebo z bezradnosti po »evropských hodnotách«. Existuje dokonce velmi aktivní a tendenčně vystupující organizace tohoto jména, tedy Evropské hodnoty. Komentátorka Literárních novin Tereza Spencerová nedávno napsala: »Ty západní hodnoty! Ty evropské hodnoty! Fakt už jsou jak lochneska – všichni o nich mluví, ale když je budete chtít najít, tak zjistíte, že je už dávno nikdo nezažil.«

Vzhledem k frekventovanosti pojmu »evropské hodnoty« v ústech jistých politiků doma i v cizině na jedné straně, a jeho značné obecnosti na straně druhé, jsem si chtěl konečně a definitivně udělat jasno v tom, které hodnoty jsou právě ty evropské. Využil jsem tedy svého práva obsaženého v článku 130 jednacího řádu Evropského parlamentu a položil jsem Evropské komisi otázku k písemnému zodpovězení, odvolávaje se na argumentaci předsedy Komise Junckera tvrdícího, že při určování naplňování kvót pro přijímání migrantů jde o dodržení evropského práva a doufajícího prý v této souvislosti v »prosazení evropského ducha a evropských hodnot«. Uvedl jsem, že pojem »evropské hodnoty« jako takový primární právo EU nezná, načež vlastní otázka zněla takto: »Lze za evropské hodnoty pokládat hodnoty uvedené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, na kterých má být EU založena, jež se analogicky odrážejí v preambuli Listiny základních práv Evropské unie, nebo má Komise své vlastní pojetí evropských hodnot, resp. jejich katalog? Pokud ano, které to jsou?«

Odpověď jsem dostal a zněla ve stylu »chytrá horákyně« takto: »Evropské hodnoty jsou stanoveny v článku 2 Smlouvy o Evropské unii, na níž je Evropská unie založena. Jak je vysvětleno v druhé větě článku 2, jsou tyto hodnoty společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností mužů a žen.«

Protože si nejsem zcela jist tím, že v takové společnosti žijeme, sáhl jsem znovu po Smlouvě o Evropské unii a přečetl si první větu onoho článku 2: »Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv včetně práv příslušníků menšin.«

A znovu jsem si uvědomil neskonalé pokrytectví těch, kteří se zaklínají »evropskými hodnotami« nebo je dokonce mají vetknuty do firemního označení.