Doložka o lidských právech a demokracii v dohodách EU

14.2.2006 000 13:20

Dámy a pánové, chtěl bych především upřímně poblahopřát panu zpravodaji za vynikající práci. Je podle mého názoru vyvážená, objektivní a především nám dává výborný přehled nejen o tom, co bylo dosaženo v oblasti lidských práv, ale také o důležitých aspektech, na které se musíme v budoucnu zaměřit. Já bych rád zmínil několik následujících klíčových oblastí.Za prvé považuji za správné, že bylo zmíněno, že nelze chápat lidská práva pouze jako práva politická a občanská, ale je bezpodmínečně nutné, a to nejen v rámci dosažení cílů milénia OSN, zaměřit se i na práva hospodářská, sociální a kulturní. Za druhé je třeba čerpat z dosavadních pozitivních zkušeností ze Smlouvy z Cottonu a dosáhnout toho, aby klausule o dodržování lidských práv a demokratických principů byla vložena do všech smluv sektorálních či do smluv s rozvinutými státy, aby tak byl zajištěn rovný přístup ke všem smluvním partnerům. Za třetí je nezbytné klást větší důraz na aplikaci tzv. pozitivních opatření, které státy motivují, a užívat negativních opatření pouze v nezbytně nutných případech, kde byly ostatní možnosti vyčerpány. Při této úvaze je nepochybně nutné zvážit dopad opatření na řadové obyvatelstvo.V rámci zajištění transparentnosti je podle mého klíčové, aby se na aplikaci klausulí, které se týkají lidských práv a demokratických principů, více podílel Evropský parlament a občanská společnost. Dosavadní praxe Komise a Rady je málo transparentní, často zavádějící a dává prostor k úvahám o nadřazenosti politických, strategických a obchodních zájmů před konzistentní aplikací jasně definovaných norem. Z důvodu zvýšení transparentnosti a demokratizace rozhodovacích procesů je bezpodmínečně nutné, aby Evropská komise pravidelně, nejlépe každoročně, informovala Evropský parlament a potažmo zainteresovanou veřejnost o aplikaci klausule o dodržování lidských a demokratických principů analyzující jednotlivé případy a postoj Rady v daném období, úspěšnost daného opatření a navrhovaný budoucí postup v případě, že nedojde ke zlepšení situace. K tomu je samozřejmě nezbytná objektivní metodologie a jednoznačný přístup k aplikaci výše zmíněné klausule.