EU: byrokracie s cílem odbyrokratizování?

1.9.2015 000 20:17

Evropská komise přišla s projektem, který není ani tak nový či pozoruhodný jako po léta už opravdu nutný: hodlá provést revizi vskutku přebujelého unijního zákonodárství, a to pod krásným heslem »lepší zákonodárství«. Představa Komise je rozprostřená na více než 700 stranách (!), rozdělených do devíti tematických celků a existujících pouze v jazyce anglickém. Tento rozsáhlý dokument byl zaslán Evropskému paramentu a Radě s návrhy ohledně meziinstitucionální spolupráce.Další dokumenty se zabývají zřízením dvou tzv. evaluačních grémií, tedy odborných skupin, které by měly systematicky hodnotit kvalitu stávající legislativy. První grémium, složené z expertů Komise a externistů, se má zabývat hodnocením sociálních, ekonomických a ekologických důsledků právních norem. Druhé, složené ze zástupců členských států a vybraných zájmových skupin, má zkoumat, nakolik právní normy obsahují byrokratické a administrativní zbytečnosti.Do debaty, týkající se rok co rok z různých míst a úst opakovaného volání po zjednodušení unijní legislativy, se zapojilo už více než padesát organizací a iniciativ občanské společnosti, které chtějí kriticky sledovat postup Komise. Tyto subjekty vesměs poukazují na to, že Komise za pomoci svých grémií hodlá v rámci projektu »lepší zákonodárství« oslabit nebo odstranit ty normy, které chrání sociální práva a zachovat nedotčené právní předpisy, vyhovující podnikatelským imperativům. A je naprosto pochopitelné, že občanské organizace a iniciativy kritizují, že pod heslem zjednodušení legislativy a odbourávání byrokracie je podporován další byrokratický nárůst práv cestou vytváření různých grémií a odborných skupin. Komise totiž počítá také s tím, že i Evropský parlament a Rada EU bude v budoucnu provádět své vlastní evaluace, pokud předloží podstatné návrhy na změnu legislativních návrhů Komise. A čím jiným než nějakými novými grémii či výbory nebo odbornými skupinami…Před pozadím kvantitativně přebujelého práva EU a také předmětů, resp. oblastí, které jsou nebo mají být právně regulovány, je zlepšení konzistence práva nutné a vyšší komplexnost různých jeho matérií odůvodňuje také přiměřené nasazení nástrojů pro evaluaci včetně zapojení expertů a zájmových skupin. Ovšem při předchozích aktivitách Komise v tomto směru bylo evidentní vyloučení jistých skupin a demokratických postupů – tady mám na mysli především exkluzivní konzultace Komise se zástupci podnikatelských svazů v záležitostech týkajících se pracovněprávních vztahů. Takže pokud mají být nové intence Komise v oblasti »lepšího zákonodárství« a odbourávání byrokracie v EU účinné a ve prospěch především občanů, obávám se, že tohoto cíle nebude (opět) dosaženo.