Evropská občanská iniciativa

9.2.2017 000 13:27

Od dubna 2012 mohou občané Evropské unie využívat institut nazvaný Evropská občanská iniciativa (EOI), jenž byl do primárního práva EU zaveden tzv. Lisabonskou smlouvou. Jedná se o nástroj, kterým má být posílena chabá přímá demokracie na úrovni EU. Princip EOI spočívá v tom, že pokud iniciativa občanů splní stanovené podmínky, lze žádat Evropskou komisi (jako orgán EU s exkluzivním právem zákonodárné iniciativy), aby navrhla určitou legislativu, spadající do některé z politik EU. Jinými slovy, občanům tak byla dána byť komplikovaná možnost, kterou do té doby měla pouze Rada EU a Evropský parlament.

Možnost s přívlastkem komplikovaná totiž odráží podmínky, kterým musí EOI vyhovět. Na jejím počátku je založení občanského výboru, který musí být složen nejméně ze sedmi občanů pocházejících z minimálně jedné čtvrtiny (aktuálně tedy ze sedmi) členských států EU. Tento výbor formuluje znění EOI a pak požádá Komisi o registraci iniciativy. To je první potenciální překážka. Pokud Komise iniciativu zaregistruje (tedy připustí), musí občanský výbor během jednoho roku získat pod iniciativu nejméně jeden milion podpisů občanů, pocházejících opět minimálně z jedné čtvrtiny členských států. Podaří-li se to, mohou organizátoři představit iniciativu Komisi a Evropskému parlamentu. Komise sice musí na EOI oficiálně odpovědět, ale její realizací není nikterak vázána. To je také příčina toho, že naprostá většina z desítek iniciativ, které byly dosud Komisi předloženy, jí nebyla akceptována – pokud tedy tyto EOI překonaly první překážku registrace, o níž rozhoduje rovněž Komise…

Před několika dny prvoinstanční soud Evropské unie posílil svým rozsudkem EOI jako nástroj přímé demokracie, byť stále zatím spíše potenciální. Podle tohoto rozsudku bude muset Komise přesně zdůvodnit, která požadovaná opatření a proč odmítá. Teprve poté může občanský výbor případné odmítnutí přezkoumat a postupovat proti němu právně, nebo přistoupit k nové občanské iniciativě. Toto rozhodnutí soudu lze samozřejmě jen uvítat, je však otázkou, nakolik reálně pomůže Evropským občanským iniciativám, které podle mne – se stávajíc podobě – jsou spíše jen hrou na přímou demokracii. Té se bohužel Unii až zoufale nedostává.