Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

13.7.2006 000 17:18

Navrhovatel Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. – Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v prvé řadě poblahopřál a poděkoval paní zpravodajce za předkládanou zprávu. Všichni se jistě shodneme, že téma drog a drogové závislosti nejen v zemích Evropské unie, ale ve světě obecně je tématem ožehavým a že má velké sociální a ekonomické dopady na společnost. Právě proto je určitě nezbytná a velmi žádoucí co nejúčinnější spolupráce mezi všemi zainteresovanými segmenty společnosti. I když je tento cíl jasně deklarovaný a všem nám jistě společný, na způsobu jeho dosažení je velmi často složité se dohodnout.Chtěl bych přivítat pozitivní změny, ke kterým v předkládané zprávě došlo. V prvé řadě si cením přijatých pozměňovacích návrhů, které schválil Výbor pro životní prostředí, konkrétně pak těch, které se týkají užší spolupráce mezi členskými státy Unie. Příkladem této užší spolupráce je úkol centra poskytovat informace o osvědčených postupech a usnadnění a napomáhání výměny informací mezi členskými státy. Je známo, že drogy neznají hranic a o hranicích Evropské unie, ať již vnitřních či vnějších, to zcela jistě platí dvojnásob. Je mi líto, že návrh na intenzivní spolupráci s nečlenskými evropskými zeměmi při potírání pohybu a obchodu s drogami nebyl do závěrečné zprávy zapracován, i když právě z těchto mnohých nečlenských zemí proudí do Evropy největší objem drog.Na druhou stranu vítám zapracování návrhu o výměně dat mezi Evropským centrem, OSN, Světovou zdravotnickou organizací, které bude účinným prostředkem na zamezení duplicity sbíraných dat a snazší zpracování. Vítám také návrh na zavedení aktivní spolupráce s Europolem, která bude pro boj a potírání kriminality, která s drogami souvisí, nesmírně přínosná. Jistě klíčová je také navrhovaná informační povinnost centra vůči členským státům ohledně vývoje a nových trendů v užívání drog, což umožní členským státům zvýšenou připravenost a schopnost reakce.Spolupráce centra s Evropským parlamentem a zvýšený vliv Parlamentu například při zpracovávání pracovního plánu entra, obsazování postu ředitele či hodnocení práce centra je podle mého názoru jen dalším krokem k demokratizaci evropských institucí a k budoucímu užšímu sledování práce evropského centra. Zprávu tak, jak ji paní zpravodajka předkládá, považuji za velmi vyváženou a doporučuji její přijetí.