Ke Zprávě Magdy Kósáné Kovács o Hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států.

4.4.2006 000 10:22

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, v prvé řadě bych velmi rád vyjádřil upřímné blahopřání paní Kovacs za předloženou zprávu. Paní Kovacs zohlednila základní problematiku v oblasti zaměstnanosti, která je v současné době, v době posedlosti ekonomickým růstem, často opomíjena – touto oblastí jsou otázky rovnosti příležitostí mezi ženami a muži, přístupu mladých a starších lidí k zaměstnání, ochrana zdraví při práci a otázky volného pohybu pracovníků v celé Evropské unii.Ze zkušeností v České republice, ale i na základě rozhovorů s mými kolegy a také ve vztahu například k současné situaci ve Francii vím, že první zaměstnání absolventů patří k nejčastěji problematické oblasti. Domnívám se, že i když snahy ze strany Evropské komise existují, jejich účinnost – také díky (paní Kovacs zmiňovanou) nedůsledností aplikace doporučení a nařízení Evropské komise Členskými státy – se zatím míjí účinkem. Spolu s jistou “diskriminací” starších obyvatel na pracovním trhu by právě tato oblast měla získat naší největší pozornost.Rovnost příležitostí na pracovním trhu mezi ženami a muži je bezpochybně neopominutelnou oblastí. Ze statistických údajů víme, že i když ženy tvoří stále rostoucí segment společnosti, jejich podíl na zaměstnanosti tomuto trendu neodpovídá. Co je však ještě více zarážející je podíl žen ve vedoucích pozicích. Apeluji tímto na všechny Členské státy, aby důsledně a bezodkladně aplikovaly antidiskriminační zákony a to tak, aby tento trend byl zvrácen. I když v mnohých zemích již zákony existují, jejich implementace dlouhodobě zaostává a nepřináší kýžené výsledky. Evropská komise by, dle mého názoru, mohla postupovat daleko razantněji ve vztahu ke státům, které tuto problematiku zanedbávají. Zároveň je však důležité zvrátit tento trend pomocí účinné a dlouhodobé vzdělávací kampaně, která by tyto nesrovnalosti na pracovním trhu vyrovnala.Již dlouhodobě se v Evropském parlamentu věnuji problematice ochrany zdraví při práci. Domnívám se, že právě v této oblasti mohou evropské instituce docílit pokroku v rámci celé Evropské unie. Vítám tedy upřímně pozměňovací návrh 1a a1b. Otázka volného pohybu pracovníků, jednoho ze základních principů evropské integrace je – dle mého názoru – klíčová. Právě v této oblasti dochází k neopodstatněnému zásahu do integračního procesu a k nerovnému zacházení s Členskými státy Evropské unie. Právě takové jednání vyvolává dlouhodobou frustraci obyvatel některých členských států a vyúsťuje v klesající popularitu členství v Evropské unii a dlouhodobě nahrává nacionalistickým a euroskeptickým tendencím. Tato diskriminace je na základě dostupných informací neopodstatněná a já proto apeluji na všechny členské státy, aby při nadcházejícím rozhodování o prodloužení přechodných období nebrali v potaz pouze vnitropolitickou debatu, ale zachovali se také jako členové Evropské unie a vzali v potaz její principy. Zároveň bych rád vyzdvihl činnost Evropské komise v této oblasti.Dámy a pánové, všichni již víme, že nelegální zaměstnávání je jedním z největších nešvarů v oblasti politiky zaměstnávání a týká se, i když v různé míře , všech Členských zemí. Domnívám se, že právě této oblasti bychom, ve spolupráci s Evropskou komisí a Členskými státy, měli věnovat důslednou pozornost. Vítám proto dodatek v rámci pozměňovacího návrhu číslo 1 předložené Zprávy.Otázku demokratičnosti rozhodnutí Evropských institucí vnímáme my, poslanci Evropského parlamentu, jako zásadní. Zaměstnanost a budoucí směřování Evropy v této oblasti je dle mého názoru natolik klíčové, že si rozhodné zaslouží větší pravomoci ze strany Evropského parlamentu. Domnívám se tedy, že pozměňovací návrh 7, zvláště ve vztahu k monitorování implementace pravidel a nařízení, je velmi podnětný a měl by být vzat důsledně v úvahu.Dámy a pánové, děkuji Vám za pozornost.