Konečná k běloruské kauze

10.2.2006 000 17:15

V diskusi jménem frakce Sjednocené evropské levice a evropských severských Zelených (GUE/NGL) vystoupila také poslankyně PSP ČR Kateřina Konečná. Vystoupení bylo velice kladně přijato jak předsedou běloruského parlamentu, tak i zástupci frakce GUE/NGL ale i některými socialisty. Vystoupení proto přinášíme v plném znění:Dámy a pánové, drazí kolegové, pan zpravodaj Andres Herkle nám k výročí připravovaných voleb v Bělorusku předložil zprávu týkající se politické situace v Bělorusku. Jeho zpráva je, dle mého názoru, zajímavým shrnutím současného vývoje v Běloruské republice a zaměřuje se především na politické otázky, zvláště ty, které se vztahují k tzv. demokratické opozici a postojům mezinárodního společenství k Běloruské republice a její politické reprezentaci. Věřím, že tato zpráva je velmi informativní, nicméně se domnívám, že některé otázky vyžadují více pozornosti a objektivnější přístup.Dámy a pánové, jsem si vědoma toho, že Běloruská republika je považována za jedinou zemi v Evropě, která nesplňuje požadavky spojené s příslibem členství v Radě Evropy. Nemohu popřít, že v politickém vývoji této země došlo a dochází k určitým odchylkám od zdravé politické kultury, kterou v Evropě tolik vyzdvihujeme. Jsem si těchto problémů vědoma, přesto však bych nerada sklouzla k ideologickému hodnocení, vystavování určité země černobílému vidění. Zvláště, a především, mne zajímají lidé v Bělorusku, běžní občané. Jsou to totiž právě oni, běžní občané, kdo trpí, když se my, politici, rozhodneme aplikovat negativní či trestná opatření, kdykoli prosazujeme politiku cukru a biče vůči vládám jejich zemí. Kromě politické reprezentace Běloruska máme i my svou zodpovědnost vůči těmto lidem. Musíme učinit vše, aby image Rady Evropy, Evropské unie a dalších mezinárodních organizací neutrpěla v očích těchto běžných Bělorusů.Musíme docílit toho, aby myšlenka stát se součástí něčeho většího, sjednocené Evropy, byla vnímána jako otevřená i všem občanům Běloruska. Také z tohoto důvodu vítám otevření Delegace Evropské komise v Minsku a doufám, že toto bude dobrý začátek pomoci nejen protirežimní kampani, ale že budou v patrnosti i běžní občané Běloruska. Musíme se ujistit o tom, že jakákoli pomoc je Bělorusku poskytnuta, ať již vyjádření podpory, finanční výpomoc či zlepšení diplomatických či ekonomických vztahů, ovlivní zvláště ty, kteří z nich mohou těžit nejvíce, čili obyčejné občany, a omezit negativní dopady případných omezení či trestných opatření. Je důležité si uvědomit, a mít neustále na paměti, že je to právě sociální a nikoli politická situace veřejnosti, která ovlivňuje vnímání lidí.Dámy a pánové, v předkládané zprávě bylo oznámeno, že se v Praze bude konat konference o vývoji politické situace v Bělorusku za účasti reprezentace tzv. demokratické opozice. Tato konference je organizována pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR. Ráda bych vyzvala organizátory této konference, aby neměli pouze zúžený a jednostranný pohled na situaci a nepřikláněli se pouze k jedné straně, ale spíše usilovali o širší chápání situace a zajistili reprezentativnost této konference. Na základě mých zkušeností má pan ministr zahraničí ČR často jednostranné názory na politickou situaci v některých regionech, které lze vnímat jako černobílý pohled na svět, což nepřispívá k objektivnímu zhodnocení situace v těchto oblastech.I když tato rezoluce hodnotí převážně politické otázky ve spojitosti s volbami v Bělorusku, nemůžeme nezmínit 20. výročí černobylské tragédie. Běloruská republika byla zasažena více než kterákoli jiná oblast světa. Vyzývám tedy k rozšířenější spolupráci na mezinárodní úrovni, abychom mohli zajistit těm, kteří byli postiženi nejvíce, adekvátní pomoc. Zde bych ještě jednou ráda zdůraznila, že jsou to obyčejní lidé, kteří by měli získat z této pomoci nejvíce. Obecně vítám některé návrhy pana zpravodaje – zvláště pak návrh na zjednodušení či zrušení vízové povinnosti běžným běloruským občanům, zvláště pak studentům, a také velmi pozitivní přístup zprávy, na základě které je zajištěno, že v případě větších změn je Bělorusko vítáno do naší organizace a jiných demokratických organizací.Kolegyně a kolegové, máme povinnost nahlížet na všechny státy na základě univerzálních kritérií, nikoli měřit dvojím metrem, a to proto, že evropské demokratické hodnoty jsou také univerzální. Proč? Zájem o Bělorusko je pochopitelný. Zůstaly zde pro mnohé těžko stravitelné symboly bývalého Sovětského svazu, připomíná se zde hrdinství Rudé armády ve 2. světové válce a je zde úspěšný sociálně-ekonomický model, který se dovedl vyrovnat jak s rozpadem Sovětského svazu, tak i s divokým kapitalismem počátku 90. let. Že se to nelíbí tvůrcům oranžových i jiných revolucí, je pochopitelné. Za prvé jde o to, že Bělorusko má geopolitickou polohu přímého nástupiště na Rusko. Za druhé, přes Bělorusko procházejí všechny hlavní železniční, silniční tahy, ale hlavně plynovody a ropovody. Za třetí oslabovat spojení Ruska s Běloruskem, které tvoří společně ekonomický prostor, je dlouhodobým záměrem mnohých představitelů, jak EU, tak RE.Zajímavá bude pozice ČR

V opakovaných interpelacích na ministra zahraničních věcí se poslankyně Konečná dotazovala, proč ČR redukuje naše zastoupení a vztahy s Běloruskem a omezuje naši ekonomickou spolupráci, když ostatní země (např. Německo, USA, Řecko) tuto spolupráci rozvíjejí. Jak uvedla ve svém vystoupení, jistě bude zajímavá reakce premiéra vlády ČR Jiřího Paroubka, který evidentně neví o iniciativě svého ministra zahraničních věcí uspořádat konferenci o Bělorusku v Praze v únoru. Fakticky v době plánované návštěvy prezidenta Ruské federace Putina. Tento fakt svědčí o nekoordinovanosti ČR, jejímž jediným konceptem pod vedením Cyrila Svobody je být zdatným přívěškem amerických a britských kolegů. Český národní zájem se vytrácí.Bylo by správné, aby při pořádání této konference byli pozváni představitelé nejen tzv. opozice, ale i státních institucí. Tolik odvahy však od ministra zahraničních věcí nelze očekávat. Spíše musíme předpokládat, že půjde o jakýsi tribunál. Ti, kteří vyvážejí tzv. revoluce, jsou v tomto smyslu nepoučitelní. Možná, že je průběh voleb a vývoj v Bělorusku konečně poučí…