Modernizace sociální ochrany a rozvoj kvalitní zdravotní péče

28.4.2005 000 16:21

Dne 27.4.2005 byla na plenárním zasedání Evropského parlamentu v Bruselu projednávána zpráva poslance Milana Cabrnocha (EPP-ED) “Modernizace sociální ochrany a rozvoj kvalitní zdravotní péče”. Hlavním řečníkem k tomuto tématu byl za politickou frakci GUE/NGL poslanec Jiří Maštálka (KSČM-GUE/NGL). Poslanec Maštálka se ve svém projevu zaměřil zejména na hlavní priority, které GUE/NGL v této oblasti prosazuje a ze kterých vycházely i jím předložené pozměňovací návrhy:

1. Princip solidarity. Poslanec Maštálka ocenil, že kolega Cabrnoch ve své zprávě klade důraz na to, aby zdravotní péče poskytovaná občanům Evropské unie byla ustálena na principu solidarity, protože právo na zdraví je ve všech státech Evropské unie považováno za jedno ze základních práv realizovaných právě na tomto principu. Pozměňovací návrh poslance Maštálky tedy směřoval k tomu, aby i přes velkou různorodost systému zdravotní péče byl Komisí kladen důraz na posilování solidárního prvku.

2. Dostupnost kvalitní zdravotní péče. Poslanec Maštálka označil za velmi důležité, vedle zajišťování práva na volný pohyb pracovní síly, také zajišťování práva na poskytování odpovídající dostupné kvalitní zdravotní péče pro pracující ve všech státech Evropské unie. Tuto myšlenku odrážely i jeho pozměňovací návrhy, které směřovaly k posilování vzdělávání pracovníku ve zdravotnictví tak, aby ve všech členských státech byla v této oblasti srovnatelná úroveň. Poslanec Maštálka je přesvědčen, že toto vzdělávání je potřeba podpořit z fondů Evropské unie, které jsou určeny pro vzdělávání a nelze toto financování ponechat jen na členských státech.

3. Preventivní zaměření zdravotnických služeb. Poslanec Maštálka uvítal formulace ve zprávě, které se týkaly právě této oblasti. Má za to, že Komise by měla stimulovat členské státy k posilování preventivních kroků, a to nejen v poskytování zdravotní péče, ale i v ochraně zdraví při práci. Podle poslance Maštálky lze jedině tímto komplexním způsobem ovlivnit zdravotní stav obyvatel EU (zejména v nových členských státech). K problematice ochrany zdraví při práci dále zmínil, že i připravované úpravy délky pracovní doby by měly zohledňovat především ochranu zdraví pracovníků a neměly by být měřeny jenom, nebo především, tzv. flexibilitou a konkurenceschopností.

4. Přímé platby. Poslanec Maštálka souhlasil se zpravodajem M. Cabrnochem, že i když lékařská věda nabízí stále nové možnosti diagnostických a léčebných postupů na straně jedné, je na druhé straně zdravotnictví konfrontováno s nezbytností finanční rovnováhy systému. Ostře však odmítl takové řešení tohoto problému, které by vedlo ke zvyšování přímých plateb za lékařskou péči od občanů a vytvářelo by tak finanční překážku v dostupnosti kvalitní zdravotní péče.O den později, tedy 28.4.2005 se konalo závěrečné hlasování o zprávě. Přestože byla přijata pouze část návrhů poslance Maštálky, lze i tento dílčí úspěch, jakož i diskuzi, kterou tyto pozměňovací návrhy vyvolaly, považovat za velmi přínosné a obohacující.