Nejlepší investice je investice do lidí

31.3.2005 000 16:47

Především bych chtěl ocenit, že komora daňových poradců a auditorů ČR uspořádala v budově Senátu pod patronací předsedy Senátu tento seminář. Před třemi měsíci totiž v Bruselu při setkání poslanců EP a vedení komory vyplynula z diskuse potřeba výměny informací. Z tohoto důvodu jsem inicioval uspořádání tohoto setkání a komora daňových poradců ve velice krátké době toto setkání zajistila. Vzhledem k tomu, že šlo o první setkání tohoto druhu, byl seminář rozdělen na dvě části. V první části zazněla vystoupení jednotlivých poslanců EP a zástupce místopředsedy vlády ČR pro ekonomiku, ve druhé části pak byla připravena odborná přednáška zástupkyně české mise při evropské komisi Mgr. Š. Bibáškové o perspektivě sjednocování daňové a fiskální politiky v EU. Nikdo z poslanců se samozřejmě nechtěl pasovat do role odborníka na sjednocování daňové legislativy v EU. Proto v jednotlivých vystoupeních zaznívala různá témata.Např. poslankyně J. Bobošíková se věnovala i problematice evropské ústavy. Kolega Milan Cabrnoch kladl důraz na připravovanou zprávu o zajišťování zdravotní péče v rámci EU, jejímž je zpravodajem pro EP. Poslanec L. Rouček ve svém vystoupení uvedl porovnání základních argumentů pro i proti harmonizaci legislativy. Zajímavé bylo i vystoupení prezidenta hospodářské komory, která tento seminář podporovala a ve kterém zazněl zájem hospodářské komory o užší kontakty s evropskými poslanci pro výměnu informací, ale i tzv. lobbing (v pozitivním smyslu slova) pro české subjekty v EP. Podobně pozitivně seminář ocenil i předseda komory auditorů.S čím jste přispěl do diskuse?

Ve svém vystoupení jsem připomněl svoji zprávu o ochraně zdraví při práci, která byla schválena EP a která je konkrétním příkladem harmonizace předpisů EP v této oblasti. Větší část svého vystoupení jsem věnoval obecným přístupům k harmonizaci evropských norem (plné znění referátu přineseme v příloze Parlament, pozn. redakce).Překonali zástupci ODS své jednostranně ekonomistní postoje a fascinaci tzv. rovnou daní, která vyřeší podle nich snad vše?

Ve vystoupeních představitelů ODS (předseda Senátu P. Sobotka, poslanec EP J. Zahradil) zmínka o rovné dani, která je obsažena v Modré šanci zazněla, musím však upřímně říci, že nešlo o předvolební vystoupení, ale konstatování faktů, bez dalšího zdůvodňování. Za všechny komentáře snad stojí za to připomenout výrok prezidenta komory daňových poradců: … my jako daňoví poradci rovnou daň vítáme. Budeme mít podstatně více práce. Ani odborníci z oblasti daní tedy nepředpokládají, že by zavedení rovné daně vedlo ke zjednodušení daňového systému.Podle odhadů celkové ztráty způsobené nemocemi a pracovními úrazy představují 2,6 až 3,8 procenta HDP. Ve své zprávě přijaté europarlamentem jste upozornil na statisticky dokázaný jev, že s delší pracovní dobou silně přibývá úrazů a vyzval jste Evropskou komisi a členské státy, aby vypracovaly novou strategii pro ochranu zdraví při práci a zasadily se o sjednocování způsobu výpočtu statistických údajů v členských státech. Jak reagovala kompetentní místa v EU a ČR? Reakci ČR na schválenou zprávu zatím neznám a obávám se, že měsíc, který uplynul od jejího schválení, je pro české ministerstvo práce a sociálních věcí příliš krátká doba, aby tento dokument vůbec zaregistrovala.

Podle vystoupení V. Špidly, do jehož resortu ochrana zdraví při práci patří, před závěrečným hlasováním mohu soudit, že EK vyvine zvýšený tlak na členské státy, aby svoji národní legislativu nejen upravily v krátké době, podle doporučení této zprávy, ale že bude ve zvýšené míře dbát i o kontrolu praktické realizace této rámcové směrnice. ČR bude mít i v této souvislosti co dohánět, aby se nevystavovala riziku sankcí ze strany komise za nedodržování standardu ochrany zdraví při práci. Vždyť nejlepší investicí je investice do lidí.autor: Milan Rokytkazdroj: Haló noviny