O slivovici jsme nepřišli, důchody zůstanou problematické

20.6.2007 000 15:42

Evropský parlament při hlasování dne 19.6. 2007 přijal tzv. Schnellhardtovu zprávu o definici, označování, obchodní úpravě a etiketách lihovin. Dobrou zprávou pro Českou republiku je, že zásluhou českých poslanců v Evropském parlamentu napříč celým politickým spektrem se podařilo napravit technické nedopatření, které vzniklo při projednávání této zprávy ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP. Důsledkem tohoto nedopatření mohla být změna definice našeho tradičního nápoje – slivovice, která by umožňovala její dochucování. Navíc by šlo o precedent, neboť součastná definice tohoto nápoje byla schválena při přístupových jednáních mezi Českou republikou a EU a je součástí ratifikovaných přístupových dohod.Jako stínový zpravodaj k této zprávě ve Výboru pro životním prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EU chci ocenit jak spolupráci s představiteli Stálého zastoupení ČR při EU, tak i to, že se na nápravě tohoto pochybení dovedli společně podílet čeští poslanci bez rozdílu politického zařazení. A tak se téma slivovice může stát modelem i pro projednávání dalších témat, důležitých pro zájmy České republiky. Ve prospěch tradiční definice slivovice se vyslovila drtivá většina poslanců Evropského parlamentu (656).V ostatních ohledech, zejména v otázce definice vodky, je výsledné znění Schnellhardtovy zprávy jak jinak, než velkým kompromisem. Zastánci tzv. tradičních výrobců vodky (zejména ze Skandinávie a Polska) prosazovali výraznou restrikci základních surovin pro výrobu vodky. Šlo samozřejmě o prosazování vlastních obchodních zájmů, které by přinesly množství negativních důsledků pro zemědělství v členských státech. Tomu se podařilo zabránit. Schválený kompromis definice vodky nadále umožňuje vyrábět tento nápoj z jakýchkoliv surovin zemědělského původu a navíc u ukládá povinnost udávat informaci o základní surovině, což je dobrý krok pro ochranu spotřebitele.Evropský parlament se také po dlouhém projednávání ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci zabýval v závěrečné diskuzi zprávou R. Oomen-Ruijten o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zlepšení přenositelnosti nároků na penzijní připojištění.Přestože Evropská komise přichází většinou s návrhy, které nesměrují ke zlepšení evropského pojetí sociálního státu, co se týče tohoto návrhu, došlo k pravému opaku. Zpravodajka v průběhu vyjednávání svými návrhy zásadně přepracovala původní návrh Evropské komise, avšak směrem k omezení práv klientů penzijních systémů. Nelze se tedy divit, že některé členské země vyjadřovaly svůj nesouhlas s návrhem, např. Holandsko a některé země požadovaly výjimky (např. Francie, Polsko, Španělsko).Jako stínový zpravodaj politické skupiny GUE/NGL jsem, spolu s dalšími kolegy ze skupiny, předložil pozměňovací návrhy, které směřovaly k posílení práv klientů penzijního systému. Mezi klíčové pozměňovací návrhy, které jsme předložili patřil např. návrh na zachování minimálního věku 21 let pro uplatňování nároku z těchto práv (zpravodajka požadovala posunutí této věkové hranice na 25 let). Zachování nižší věkové hranice jsme prosazovali hlavně proto, aby i mladí lidé, kteří vstupují do pracovního života a chtějí se chovat zodpovědně, měli nárok na penzijní zajištění. Dalším klíčovým požadavkem bylo zahrnutí osob samostatně výdělečně činných do tohoto systému. U osob samostatně výdělečně činných jde hlavně o to, aby tato velká skupina živnostníků nezůstala mimo penzijní zajištění (negativní důsledky vyloučení této skupiny jsou známy i z Československa z doby 1.Republiky).Jako stínový zpravodaj jsem během svého projevu na plenárním zasedání vyjádřil souhlas naší politické skupiny s vynětím článku 6 z tohoto návrhu, který umožňoval převoditelnost penzijních nároků mezi členskými zeměmi EU. Přestože se některé odborové organizace v České republice vyslovovaly k možnosti převoditelnosti pozitivně, naše politická skupina GUE/NGL při formování svého stanoviska vycházela z toho, že v době, kdy nejsou stanoveny minimální normy indexové politiky, není k dispozici jednotné schéma výpočtu a také z daňových důvodů nelze bezproblémově převoditelnost nároků zajistit. Navíc navrhovaný mechanismus převoditelnosti by vedl ke zvýšení finančních nákladů pro samotné penzisty,V závěrečném hlasování byli poslanci GUE/NGL na mé doporučení z výše uvedených důvodů proti návrhu zpravodajky R. Oomen-Ruijten.