Opět je na pořadu dne směrnice “o zbraních”

22.3.2016 000 2:24

Měl jsem možnost odpovědět na několik otázek Blesku, stran směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní .Jelikož však ve výsledném článku je samozřejmě jen část mé odpovědi a ne právě ta důležitá (jak už to tak někdy bývá), uveřejňuji zde pro informaci ten (důležitějších) zbytek (včetně otázek jak mi byly položeny):

Jaký je Váš postoj k současnému návrhu? V čem spatřujete možná hlavní negativa?Návrh jako celek považuji za špatný. Je postaven na naprosto chybné úvaze, že zločinci a teroristi budou dodržovat zákony. Je třeba nezapomínat, že útoky v Paříži nebyly spáchány legálně drženými zbraněmi, ale přesně naopak. Omezovat tedy legální držitele zbraní je nelogické. Návrh je napsán tak široce, že ho lze následně využít k omezení práva držet zbraně obyčejnými občany v naprosto nevídané a nepředvídatelné míře, zejména pokud jde o zbraně samonabíjecí, což je prakticky každá současná pistole. Za obzvláště nebezpečné považuji velmi vágní rozlišování „zakázaných“ zbraní podle toho, zda se budou byť jen podobat zbraním vojenským/automatickým. Míra z neužitelnosti návrhu k dalšímu zakazování a omezování „v zájmu bezpečnosti“ je obrovská.

Naopak v čem vidíte pozitiva?Jediné velmi malé pozitivum vidím v možnosti sjednotit postup znehodnocování zbraní v EU, kde se ukázal na případu SR potenciální bezpečnostní problém, jelikož ne všechny státy znehodnocují zbraně stejně (důkladně).

Měl by se stávající stav podle Vás s ohledem na bezpečnostní hrozby nějak měnit, a pokud ano, tak jakým způsobem?Legislativa by se neměla měnit pod tlakem „strachu“ ve snaze „něco“ udělat. Navrhované změny nezmenšují bezpečnostní hrozby. Ty byly způsobeny naprostou neschopností bezpečnostních složek několika západních států dohlížet na svém území na teroristické skupiny a dále dlouhodobým ignorování černého trhu se zbraněmi. Ani jedna z těchto věcí není řešena tímto návrhem. Pro občana ČR se situace přijetím návrhu může oproti stavu daného českými zákony jedině zhoršit bez adekvátního přínosu v oblasti bezpečnosti.Žádoucí změnou by naopak bylo sjednocení pravidel pro držení a nošení zbraní v EU tak, aby se občani EU mohli pohybovat se zbraněmi registrovými v jednom státu EU po celé EU bez nutnosti dalších formalit a česká právní úprava by proto byla dobrý základ. Takový návrh je ovšem díky rozdílnosti národních legislativ téměř nereálný, tudíž osobně budu považovat za úspěch, pokud se povede zachovat stávající stav a pro občany ČR nevzniknou žádná nová omezení.