Peníze pro Motol ano/ne – vystoupení v PS PČR

30.5.2003 000 21:48

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

není nejmenších pochyb o tom, že Fakultní nemocnice v Motole vyžaduje rekonstrukci. Bylo by ostudou České republiky, kdybychom nepodpořili záměr opravit a nebo rekonstruovat ty části nemocnice, které jsou v havarijním stavu v důsledku jak konstrukčních a projektových vad, tak i fyzického a částečně i morálního opotřebení, i když k tomuto stavu došlo v důsledku trestuhodné nedbalosti bývalých vedení Motolské nemocnice, zejména současné senátorky ing. Rögnerové, která nedbala o řádnou údržbu staveb a zařízení byť alespoň formou zdůvodněných žádostí o investiční dotace.
Naproti tomu je na místě mít vážné pochybnosti jak o užití nestandardního postupu získání finančních prostředků na tento záměr, tak o jejich celkové výši, způsobu garance, splácení, účelnosti a kontroly dodržení účelovosti.
Naopak, předložená argumentace nesměřuje k vyvrácení těchto pochybností, ale předkládá málo relevantní srovnání, když dovolíte k „vytírání zraku“ poslanců. Takovým srovnáním jsou náklady na provedení náročných lékařských výkonů v zahraničí ve srovnání s navrhovanou investicí, zatímco je naší povinností se dožadovat srovnání požadované výše nákladů alespoň s náklady na novostavbu srovnatelného zařízení, ne-li s rekonstrukcí provedenou opravdu efektivně.

Je-li moje informace správná, pak náklady na jedno lůžko v novostavbě nemocnice činí asi 2,5 mil. Kč, takže při kapacitě 650 lůžek by náklady činily méně než 1,7 mld. Kč na novostavbu, což je 2.5x méně než částka požadovaná na pouhou opravu tohoto objektu. Není-li uvedená kalkulace správná, pak by bylo na místě doložit jinou výši nákladů na 1 nemocniční lůžko v novostavbě nemocnice. Takový zásadní údaj v předložené argumentaci ovšem chybí.

Předložená argumentace uvádí návratnost investice asi 13 let, přičemž se od státu očekává splátka 200 mil. ročně po dobu 20 let, což je 4 mld. z celkových nákladů 4,2 mld., přičemž nemocnice by údajně splácela ročně 70 mil.ročně, což za 20 let činí 1,4 mld., což by znamenalo celkový předpoklad nákladů 5,4 mld., nikoli 4,2 mld., nebo je naopak nepravdivý údaj 70 mil. a nemocnice předpokládá splátku pouhých 10 mil. ročně do celkové výše 200 mil. za 20 let. Potřebná částka 4,2 mld. je jistě zřejmě včetně úroků.
Použitá argumentace usvědčuje nemocnici a potažmo i předkladatele tohoto zákona z dalších hrubých nekorektností. V loňském roce činily odpisy 469 mil., ale investováno bylo 165 mil. , což je pouze 35% využití odpisů. To jinými slovy znamená, že pokračuje takzvané vybydlování nemocnice, neboť údržba je prováděna jen z jedné třetiny, to znamená, že se rychle přibližuje doba, kdy budou potřebné další investiční dotace v důsledku vědomého opomíjení potřebné údržby. Materiál však tvrdí, že oněch 70 mil., které hodlá nemocnice údajně splácet představuje dokonce jen 14% celoročních odpisů, tedy nemocnice asi hodlá využívání odpisů ještě snížit. Při předpokládané výši splátek státem a celkové výše úvěru však nemocnice počítá s pouhými 10 mil. ročně (při zahrnutí úroků do celkové částky), což jsou pouhá 2% celoročních odpisů.
Při tom nemocnice prokázala v nedávné minulosti neschopnost splácet půjčku z roku 1997.
Podle předložené argumentace mají některé akce v rámci rekonstrukce přinést provozní úsporu, tedy rychlou návratnost, přesto je nemocnice dosud sama nerealizovala.
Předložená argumentace také předpokládá masový nákup přístrojů a zařízení, na které se ostatním nemocnicím až na naprosté výjimky investiční dotace neposkytují. To znamená, že FN Motol by nadále měla zcela protekční postavení ve srovnání s jinými nemocnicemi.
To by znamenalo, že FN Motol by byly odpisy těchto přístrojů uhrazeny dvakrát. Totiž jednou jako součást kalkulace výkonů, byť dnes zahrnutých do paušálu- tedy ze zdravotního pojištění, 1x pak ještě ve formě investiční dotace ze státního rozpočtu. Ostatní nemocnice mají tyto náklady uhrazeny pouze jednou. Obnova přístrojové techniky má být hrazena z plateb pojišťovny, proto je kalkulována do výkonu. Motol ho chce zaplatit 2x. Vzhledem k morálnímu zastarávání přístrojů pak jejich životnost nepřesáhne zcela určitě 20 let po které se má úvěr splácet. Kdy lze při takovém hospodaření očekávat další požadavek na investiční dotaci?
Přístroje a technologie přitom tvoří podle dodaného materiálů 926 mil., tedy plných 23% nákladů.

Přes uvedené skutečnosti je hospodaření současného vedení asi hospodárnější, neboť například vypovědělo smlouvu firmě, která poskytovala stravovací služby dodavatelsky a zajistilo plnou funkčnost stravovacího provozu vlastními pracovníky, o čemž tvrdila ing. Rögnerová, že vůbec není možné a v rozporu se zákonem uzavřela smlouvu s firmou v rozporu se zákonem bez výběrového řízení. Tato údajně úsporná firma prosazovaná bývalou ředitelkou se však pro nové vedení nemocnice ukázala jako neúnosně drahá.
Za odůvodněný a etický požadavek by bylo možno považovat žádost o investiční dotaci na efektivně provedené stavební úpravy a opravy technologie, které i v případě jiných nemocnic přesahují možnosti těchto nemocnic a současně nedochází k budování nadbytečné kapacity.
Je třeba pokládat za neetické zneužívat k argumentaci těžce nemocných dětí pro nedostatečně podložené požadavky.
Naší odpovědností je podpořit hospodárný provoz zdravotnických zařízení, nikoli zajišťování lukrativních zakázek pro dodavatele stavebních prací, služeb a technologií. Tyto zakázky jsou navíc silně cítit korupcí.
Na základě právě uvedeného žádám doplnění informací a nové předložení návrhu zákona, tentokrát se seriózní argumentací a odůvodněnou kalkulací nezbytných nákladů.
Navrhuji vrácení návrhu zákona k přepracování.
Děkuji za pozornost.