Pozorovatelé za KSČM se zabydlují v EP

16.5.2003 000 21:54

Po vstupním jednání, které se uskutečnilo 7. – 8. května v Bruselu, se pozorovatelé KSČM v Evropském parlamentu (EP) Kateřina Konečná a Jiří Maštálka přesunuli do sídla EP ve Štrasburku, kde od pondělí do včerejška absolvovali další administrativní procedury a zúčastnili se zasedání parlamentního pléna.

V Bruselu pozorovatelé za KSČM prošli základním registračním procesem a získali tak oficiální statut pozorovatelů EP, což souvisí i s možností přístupu k informacím ze všech struktur Evropského parlamentu. Oba pozorovatelé byli zařazeni do frakce GUE/NGL, která sdružuje široké spektrum levicových subjektů, zastoupených v EP – od
představitelů komunistických stran až po představitele Zelených.
V rámci pracovního programu se poslanci zúčastnili společného jednání frakce 7. a 8. května, kde byli oficiálně představeni společně s dalšími představiteli kandidátských zemí (Kypru, Litvy a Slovenska). Na tomto zasedání frakce mj. řešila otázky přípravy na plenární zasedání, a to k dokumentu koncepce ochrany životního prostředí, zaměstnanosti a energetické politiky.

Ekologie
V otázce životního prostředí převládal názor, že je třeba změnit přístup, a to v tom smyslu, že zákonnou normou musí být stanovena povinnost pojištění podnikatelských subjektů pro případy poškození životního prostředí. V praxi se tento způsob již osvědčil při havárii tankeru Prestige v loňském roce. Zároveň bude frakce usilovat
o takovou úpravu, která zpřísní podmínky pro kontrolní funkci státu, který při vydávání povolení na provoz jednotlivých činností musí nést nezbytnou spoluodpovědnost za financování odstraňování škod v případech, kdy při udělování licencí byla zanedbána jeho kontrolní funkce. Celá tato problematika se rozpracovává v EP již 21 let a v současné době je ve finální fázi.
Zatím existují dílčí směrnice upravující tyto otázky, a to pro ochranu moře a ochranu proti radiaci. V konceptu se mluví o vytváření garančních fondů pro likvidaci škod na životním prostředí (takových, jaký existuje např. už pro ochranu moře). Frakce proto hodlá vytvářet politický tlak, aby materiál byl schválen ještě za řeckého předsednictví, neboť existuje obava, že za italského předsednictví by
materiál schválen být nemusel.

Jednotně proti nezaměstnanosti
V otázce zaměstnanosti Sjednocená levice i v souvislosti s analýzou současné sociální situace v členských zemích (stávky ve Francii, Rakousku a Německu) bude prosazovat koncepci maximálního udržení práv zaměstnanců. I tato otázka souvisí s nadcházejícím italským předsednictvím a je zde na místě obava, aby tzv. reformy, které prosadil Berlusconi v Itálii, nebyly brány jako cesta pro ostatní členské státy. Pro zájemce mimo EP mají poslanci za KSČM možnost zprostředkovat zapůjčení materiálu v angličtině.

V dalším průběhu pobytu v Bruselu proběhla pracovní setkání
s představiteli PDS – H. Modrowem, AKELu – D. Christodulidesem a PCF – F. Wurtzem.
Ve Štrasburku tento týden pozorovatelé absolvovali další administrativní proceduru, a to registraci v sídle EP… Zúčastnili se oficiálního přijetí a pracovního semináře s vedením EP, na kterém byly upřesněny otázky týkající se práv, povinností a systému práce pozorovatelů. Rovněž se ale zúčastnili i pokračování zasedání frakce,
na kterém byla diskutována otáka přístupu EP k problematice Iráku a průběhu jednání Konventu.

Žhavé téma Irák
Ve věci Iráku bylo varovně konstatováno, že EP vydal v lednu t. r. vlastní rezoluci a od té doby se fakticky další jednání o Iráku neuskutečnila. Byl proto oceněn přístup Německa, Francie a Ruska a padnovala i shoda na tom, že základním cílem EP musí být posílení role OSN v poválečním uspořádání, podpora iráckých komunistů a vytváření politického tlaku na posilování a dodržování mezinárodního práva.

Jak dál u nás?
Při posuzování výsledků jednání Konventu je patrné rozdělení frakce na strany preferující federální uspořádání a strany, které tento přístup odmítají. Je zřetelné, že i sjednocená levice bude těžko v blízké době hledat jednotné stanovisko. Je to otázka k zamyšlení se rovněž pro KSČM při hledání jejího dalšího postupu. Ve Štrasburku zároveň proběhla pracovní jednání k upřesnění účasti pozorovatelů na setkáních sjednocené levice v Soluni a v Bratislavě,
dále krátká pracovní schůzka s předsedou KSS J. Ševcem a nechybělo ani začlenění našich pozorovatelů na základě rozhodnutí frakce do jednotlivých výborů EP. Kateřina Konečná bude KSČM zastupovat ve výboru pro zaměstnanost, Jiří Maštálka ve výboru pro otázky regionu a strukturálních fondů a místopředseda ÚV KSČM Miloslav Ransdorf v zahraničním výboru.

15. května 2003, (zr – rj)