Přenositelnost nároků na penzijní připojištění

20.6.2007 000 16:09

Kolegyně a kolegové, já bych chtěl na začátku poblahopřát zpravodajce k tomu velkému kusu práce, který odvedla, protože fakticky přepracovala celý původní návrh Komise. Přesto si myslím, že se jí bohužel nepodařilo vyřešit základní rozpory a připravit takový konsensuální materiál, který by byl shodný pro všechny, o čemž svědčí i přetrvávající negativní přístup některých členských zemí. Myslím, že je škoda, že Rada nebyla schopna i přes poměrně dlouhou dobu projednávání návrhu přijít se společnost pozicí.Osobně se mi původní návrh Komise jeví jako mnohem příznivější pro dotčené skupiny obyvatel, než návrh zpravodajky, protože zaručuje penzistům mnohem více práv. Těžko je pochopitelné, proč politická frakce EPP stále trvá na prosazování návrhu zpravodajky, a to i přesto, že z něho byla vyjmuta nejdůležitější část, to jest převod penzijních práv z jedné členské země do druhé. Naše politická skupina vítá vyškrtnutí článku 6, tedy převoditelnosti práv, a to nejen kvůli daňovým otázkám, absenci výpočtového schématu v rámci celého Společenství, absenci minimálních norem ohledně indexové politiky, ale hlavně proto, že by převoditelnost penzijních nároků vedla ke zvýšeným nákladům pro samotné penzisty.Naše politická skupina nesouhlasí hlavně s těmito body, které byly odhlasovány ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, protože výrazně zhoršují původní návrh Komise: je to zvýšení minimálního věku pro uplatnění těchto práv z 21 na 25 let, zúžení pole působnosti osob, na které se tato práva vztahují, vyškrtnutí osob samostatně výdělečně činných z návrhů a dále prodloužení doby, po kterou musí být osoba v systému, aby měla právo čerpat na 5 let.Spolu s dalšími kolegy z naší politické skupiny GUE/NGL jsme předložili pozměňovací návrhy, které by měly napravit alespoň tyto nejdůležitější body. Osud těchto našich pozměňovacích návrhů, tedy přijetí či nepřijetí, určí i způsob našeho hlasování pro návrh jako celek.