Projev Vladimira Putina na 70. zasedání Valného shromáždění OSN

29.9.2015 000 1:32

Projev Vladimira Putina na 70. zasedání Valného shromáždění OSN 28.9.2015. (video):

Vážený pane předsedo! Vážený pane generální sekretáři! Vážené hlavy států a předsedové a předsedkyně vlád! Dámy a pánové!

Sedmdesáté výročí Organizace spojených národů je dobrým důvodem pohlédnout i do historie a promluvit o naší společné budoucnosti. V roce 1945 státy, které rozdrtily nacismus, spojily své síly, aby položily pevné základy poválečného světového uspořádání.

Připomenu, že klíčová rozhodnutí o principech spolupráce států, rozhodnutí o vytvoření OSN, se přijímala v naší zemi na Jaltské konferenci lídrů antihitlerovské koalice. Jaltský systém byl vytrpěný, zaplacený životy desítek milionů lidí, dvěma světovými válkami, které se prohnaly po planetě ve 20. století a buďme objektivní, také pomohl lidstvu projít přes bouřlivé, leckdy dramatické události posledních sedmi desetiletí, zachránil svět před mohutnými otřesy.

Organizace spojených národů je struktura, která z hlediska legitimnosti, reprezentativnosti a univerzálnosti nemá obdobu. Ano, na adresu OSN se v poslední době ozývá nemálo kritiky. Tato kritika údajně demonstruje nedostatečnou efektivitu, ale přijímání zásadních rozhodnutí naráží na nepřekonatelné rozpory, především mezi členy Rady bezpečnosti.Nicméně chci podotknout, že rozpory v OSN byly vždy, v průběhu celých 70 let existence organizace. A právo veta se vždy uplatňovalo: využívali ho i Spojené Státy Americké, i Velká Británie, i Francie, i Čína, i Sovětský svaz, a později Rusko. Pro natolik různorodou a reprezentativní organizaci je to naprosto přirozené. Při zakládání OSN se ani nepředpokládalo, že zde bude vládnout jednomyslnost. Podstata organizace se vlastně i zakládá v hledání a vytváření kompromisů a její síla – ve zvažování různých názorů a úhlů pohledu.

Rozhodnutí, projednávaná na prostranství OSN, se buď schvalují ve formě rezolucí nebo neschvalují, jak říkají diplomaté – procházejí nebo neprocházejí. A různé aktivity kterýchkoliv států za účelem obcházení tohoto postupu jsou nelegitimní a v rozporu s Chartou Organizace spojených národů, současným mezinárodním právem.

My všichni víme, že po skončení “studené války” – všichni to vědí – vzniklo ve světě jediné dominantní centrum. A tehdy u těch, kteří se ocitli na vrcholu této pyramidy, vzniklo pokušení myslet si, že jestli jsou tak silní a výjimeční, pak vědí nejlépe ze všech, co dělat. A tudíž není třeba ohlížet se ani na OSN, která často namísto toho, aby automaticky schvalovala, legitimizovala nezbytná rozhodnutí, jen překáží, jak se říká u nás – “plete se pod nohy”. Mluvilo se o tom, že Organizace v té podobě, v jaké byla založena, zastarala, splnila své historické poslání.

Samozřejmě svět se mění a OSN musí s touto přirozenou transformací korespondovat. Rusko je na základě širokého konsensu připraveno k této práci nad dalším rozvojem OSN se všemi partnery, pokusy podlomit autoritu a legitimnost OSN považujeme za krajně nebezpečné. Mohlo by to vést ke zhroucení celé architektury mezinárodních vztahů. Pak by nám opravdu nezbyla žádná pravidla, kromě práva silnějšího.Bude to svět, kterému namísto kolektivní práce bude vévodit egoismus, svět, kde bude stále více diktátu a méně rovnoprávnosti, méně reálné demokracie a svobody, svět, ve kterém se namísto opravdově nezávislých států bude množit počet faktických protektorátů, území řízených zvenčí. Vždyť co to je státní suverenita, o které zde kolegové mluvili? Je to především otázka svobody, svobodné volby svého osudu pro každého člověka, národ, stát.

Mimochodem, vážení kolegové a kolegyně, ve stejné řadě je také otázka o takzvané legitimnosti vlády státu. Nelze si hrát a manipulovat se slovy. V mezinárodním právu, v mezinárodních záležitostech musí být každý termín jasný, transparentní, musí mít jednotné pojetí a jednotně chápaná kritéria. Všichni jsme různí a k tomu je třeba přistupovat s respektem. Nikdo není povinen přizpůsobovat se jednomu modelu rozvoje, který někdo kdysi uznal za jednou provždy jediný správný.

Nikdo by neměl zapomínat na zkušenosti z minulosti. My si například pamatujeme i příklady z historie Sovětského svazu. Export sociálních experimentů, snahy podnítit změny v těch nebo jiných zemích vycházejíce ze svého vlastního ideologického nastavení často vedly k tragickým následkům, přinášely nikoliv pokrok, ale degradaci. Nicméně zdá se, že z cizích chyb se nikdo neučí, ale jen je opakuje. A export dnes už takzvaných “demokratických” revolucí pokračuje.

Stačí se podívat na situaci na Blízkém východě a v severní Africe, o které mluvil předchozí řečník. Samozřejmě, politické a sociální problémy dozrávaly v tomto regionu dávno a tamní lidé samozřejmě chtěli změny. Ale co se v praxi stalo? Agresivní vnější zásahy vedly k tomu, že místo reforem byly státní instituce ba i sám způsob života bez ceremonií zničeny. Namísto triumfu demokracie a pokroku – násilí, chudoba, sociální katastrofa a lidská práva, včetně práva na život, jsou znehodnocena.

Chtěl bych se zeptat těch, kdo tuto situaci způsobili: “Chápete alespoň nyní, co jste napáchali?” Ale bojím se, že otázka zůstane viset ve vzduchu, protože se dosud nezřekli politiky, v jejíchž základech leží sebejistota, přesvědčení o vlastní výjimečnosti a beztrestnosti.

Již nyní je zřejmé, že mocenské vakuum, které vzniklo v řadě zemí Blízkého východu a severní Afriky, vedlo ke vzniku zón anarchie, které se okamžitě začaly zaplňovat extremisty a teroristy. Pod prapory takzvaného “Islámského státu” už bojují desítky tisíc bojovníků. Mezi nimi jsou i bývalí iráčtí vojáci, kteří byli v důsledku vpádu do Iráku v roce 2003 vyhozeni na ulici. Dodavatelem rekrutů je i Libye, jejíž státní suverenita byla rozvrácena v důsledku hrubého narušení Rezoluce č. 1973 Rady bezpečnosti OSN. A nyní se řady radikálů rozrůstají i o členy takzvané umírněné syrské opozice, podporované Západem.Nejprve je vyzbrojí, vycvičí a oni potom přecházejí na stranu takzvaného “Islámského státu”. Vždyť ani samotný “Islámský stát” nevznikl odnikud: ten si také zpočátku pěstovali jako nástroj proti nepohodlným sekulárním režimům. Poté, co si “Islámský stát” vytvořil nástupní prostor v Sýrii a Iráku, aktivně expanduje do dalších regionů se záměrem ovládnout islámský svět a nejen ten. Zjevně se neomezuje jen na tyto plány. Situace je více než nebezpečná.

V této situaci je pokrytecké a nezodpovědné vystupovat s hlasitými prohlášeními o nebezpečí mezinárodního terorismu a přitom zavírat oči nad kanály financování a podpory teroristů, kromě jiného financemi z obchodu s drogami, nelegálního ochodu s ropou, zbraněmi, nebo se snažit manipulovat extremistickými skupinami, brát je do svých služeb za účelem dosažení vlastních politických cílů v naději, že se s nimi potom podaří nějak vypořádat, a prostě řečeno, likvidovat.

Těm, kdo přesně takto postupují a přemýšlí, bych chtěl říci: vážení pánové a dámy, máte co do činění, samozřejmě s velice krutými lidmi, ale vůbec ne s hlupáky a primitivy, nejsou hloupější než vy, a zatím není jasné, kdo koho využívá pro své vlastní záměry. A poslední informace o tom, že ta stejná umírněná opozice předala zbraně teroristům – jsou toho nejlepším potvrzením.Jakékoliv pokusy zahrávat si s teroristy, natož je ještě vyzbrojovat, považujeme nejen za krátkozraké, ale způsobilé založit požár. V důsledku toho může globální teroristická hrozba kriticky vzrůst, zachvátit nové regiony planety. Tím spíše, že v táborech “Islámského státu” prochází “zaškolením” bojovníci z mnoha států, včetně evropských.

Bohužel musím otevřeně říci, vážení kolegové a kolegyně, že ani Rusko není v tomto případě výjimkou. Nesmíme dopustit, aby se tito hrdlořezi, kteří již pocítili zápach krve, poté vrátili do svých domovů a tam pokračovali ve své špinavé práci. My tohle nechceme. Vždyť tohle nechce nikdo, není-li pravda? Rusko vždy tvrdě a důsledně vystupovalo proti terorismu ve všech jeho formách.Dnes poskytujeme vojensko-technickou pomoc i Iráku a Sýrii, dalším státům regionu, které bojují s teroristickými skupinami. Považujeme za obrovskou chybu odmítnutí spolupráce se syrskou vládou, vládní armádou, s těmi, kdo statečně, tváří v tvář, bojují s terorem. Nakonec je třeba přiznat, že v Sýrii nikdo kromě vládních vojsk prezidenta Asada a také kurdské domobrany s”Islámským státem” a dalšími teroristickými organizacemi ve skutečnosti nebojuje. My známe všechny problémy regionu, všechny rozpory, ale je přeci třeba vycházet také z reality.

Vážení kolegové a kolegyně! Jsem nucen podotknout, že v poslední době se tento náš čestný a přímý přístup využívá jako záminka k obvinění Ruska z rostoucích ambicí. Jakoby ti, kteří o tom hovoří, neměli ambice vůbec žádné. Podstata ale není v ambicích Ruska, vážení kolegové a kolegyně, ale v tom, že situaci, která nyní vzniká ve světě již nelze snášet.Ve skutečnosti přece nabízíme, abychom se řídili nikoliv ambicemi, ale společnými hodnotami a společnými zájmy na základě mezinárodního práva, abychom spojili svá úsilí při řešení nových problémů, které před námi stojí a vytvořili skutečně širokou mezinárodní protiteroristickou koalici. Tak jako antihitlerovská koalice, mohla by i tato sjednotit ve svých řadách rozdílné síly, připravené čelit těm, kdo tak jako nacisté, sejí zlo a nenávist vůči lidstvu.

A samozřejmě, klíčovými účastníky takové koalice se musí stát muslimské země. Vždyť “Islámský stát” je nejen přímo ohrožuje, ale také poskvrňuje veliké světové náboženství – islám. Ideologové bojovníků se posmívají islámu, překrucují jeho skutečné humanistické hodnoty.

Chtěl bych apelovat na muslimské duchovní představitele – nyní je velice důležitá i vaše autorita a vaše naléhavá slova. Je třeba ochránit ty, kteří se pokoušejí verbovat bojovníky, před jejich nepromyšlenými kroky, a těm, kdo byli oklamáni a z nejrůznějších důvodů se ocitli v řadách teroristů, je třeba pomoci najít cestu k normálnímu životu, složit zbraně, zastavit bratrovražednou válku.V nejbližších dnech svolává Rusko, jako předsedající země Rady bezpečnosti, zasedání ministrů za účelem komplexní analýzy hrozeb v prostoru Blízkého východu. Především navrhujeme projednat možnost schválení rezoluce o koordinaci činnosti všech sil, které čelí “Islámskému státu” a dalším teroristickým skupinám. Opakuji, že taková koalice musí být založena na principech Charty OSN.Počítáme, že mezinárodní společenství může vypracovat komplexní strategii politické stabilizace a sociálně-ekonomické obnovy Blízkého východu. Potom, vážení přátelé, nebude ani zapotřebí stavět tábory pro uprchlíky. Proud lidí, donucených opustit svou rodnou zem, doslova zahltil nejprve sousední země, a potom i Evropu. Čísla dosahují stovek tisíc, a mohou dojít i do milionů lidí. Tohle je v podstatě nové velké hořké stěhování národů a těžká lekce pro nás všechny, včetně Evropy.

Chtěl bych zdůraznit, že uprchlíci rozhodně potřebují soucit a podporu. Nicméně, zásadního řešení tohoto problému lze dosáhnout pouze cestou obnovení suverenity tam, kde byla zničena, cestou posílení vládních institucí, tam, kde se ještě zachovaly nebo se obnovují, cestou všestranné pomoci – vojenské, ekonomické, materiální – zemím, které se dostaly do těžké situace a samozřejmě těm lidem, kteří bez ohledu na všechny zkoušky neopouštějí svá rodná místa.

Pochopitelně jakákoliv pomoc suverénním státům by se neměla a nesmí vnucovat, ale nabízet a to výhradně v souladu s Chartou OSN. Vše, co se v této sféře dělá a bude dělat v souladu s normami mezinárodního práva, musí být podpořeno naší Organizací a vše, co odporuje Chartě OSN – odmítnuto.Především považuji za krajně důležité pomoci obnovit státní struktury v Libyi, podpořit novou vládu Iráku, poskytnout všestrannou pomoc zákonné vládě Sýrie.

Vážení kolegové a kolegyně, klíčovým úkolem mezinárodního společenství v čele s OSN zůstává zajištění míru, regionální a globální stability. Podle našeho názoru by se mělo mluvit o formování prostoru rovné a nedělitelné bezpečnosti, bezpečnosti nikoliv pro vyvolené, ale pro všechny. Ano, je to složitá, těžká a dlouhodobá práce, ale neexistuje k ní žádná alternativa.

Nicméně blokové myšlení z doby “studené války” a snaha získat nový geopolitický prostor u některých našich kolegů stále ještě, bohužel, převládá. Jako první to byla cesta k rozšíření NATO. Otázka zní: kvůli čemu, jestliže Varšavský blok přestal existovat, Sovětský svaz se rozpadl? A nejen že NATO zůstalo, dokonce se ještě rozšiřuje, stejně tak jako jeho vojenské infrastruktury.Načež byly postsovětské země postavené před falešnou volbu: buď budou se Západem nebo s Východem? Dříve nebo později se takováhle konfrontační logika musela zvrhnout ve vážnou geopolitickou krizi. Což se stalo na Ukrajině, kde využili nespokojenost značné části populace s tehdejší vládou a zvenčí vyprovokovali ozbrojený převrat. Ve výsledku vypukla občanská válka.

Jsme přesvědčeni, že zastavit krveprolití, prolomit patovou situaci lze pouze při plném usilovném vyplňování Minských dohod z 12. února tohoto roku. Hrozbami a silou zbraní celistvost Ukrajiny zabezpečit nelze. A je třeba to udělat. Je třeba opravdu vzít na vědomí zájmy a práva lidí v Donbasu, respektovat jejich volbu, shodnout se s nimi, jak je to také stanoveno Minskými dohodami, vzít na vědomí klíčové prvky politického zřízení státu. Tohle je zárukou, že se Ukrajina bude rozvíjet jako civilizovaný stát, jako klíčový spojovací článek při budování společného prostoru bezpečí a ekonomické spolupráce jak v Evropě, tak i v Eurasii.

Dámy a pánové, ne náhodou jsem nyní mluvil o společném prostoru ekonomické spolupráce. Ještě nedávno se zdálo, že v ekonomice, kde platí objektivní zákony trhu, se naučíme obejít se bez dělicích čar, budeme fungovat na základě transparentních, společně vypracovaných pravidel, včetně principů WTO, které předpokládají svobodu obchodu, investic a otevřenou konkurenci. Nicméně dnes se téměř normou staly jednostranné sankce obcházející Chartu OSN. Ty nejenže sledují politické cíle, ale slouží také jako způsob, jak odstranit konkurenty z trhu.Zmíním ještě jeden symptom rostoucího ekonomického egoismu. Řada států se vydala cestou uzavřených výlučných ekonomických sdružení, přičemž vyjednávání o jejich vzniku jsou zákulisní, utajené před vlastními občany, před vlastními obchodními kruhy, veřejností a i před ostatními státy. Ostatní státy, jejichž zájmy mohou být zasaženy, také nejsou o ničem informovány. Patrně nás všechny chtějí postavit před hotový fakt, že pravidla hry jsou přepsána, a přepsána opět tak, aby vyhovovala úzkému kruhu vyvolených, přičemž bez účasti WTO. Následkem toho může být naprosté narušení rovnováhy tržního systému, rozdrobení globálního ekonomického prostoru.

Uvedené problémy zasahují zájmy všech států, ovlivňují perspektivy veškeré světové ekonomiky, proto navrhujeme, aby byly projednány v rámci OSN, WTO a skupiny “G-20″. Jako protiklad politice výlučnosti Rusko navrhuje harmonizaci regionálních ekonomických projektů, takzvané integrování integrací, založené na univerzálních transparentních principech mezinárodního obchodu. Jako příklad uvedu naše plány na propojení Eurasijského ekonomického svazu s čínskou iniciativou na vybudování “Ekonomického pásu Hedvábné stezky”. A stále vidíme velké perspektivy v harmonizaci integračních procesů v rámcích Eurasijského ekonomického svazu a Evropské unie.

Dámy a pánové, mezi problémy ,dotýkající se budoucnosti všeho lidstva, patří i taková výzva, jako globální změny klimatu. Máme zájem, aby klimatická konference OSN, která se bude konat v prosinci v Paříži, přinesla výsledky. V rámci svého národního přínosu do roku 2030 plánujeme omezit emise skleníkových plynů na 70-75% oproti úrovni z roku 1990.Nicméně navrhuji, abychom se na tento problém podívali ze širší perspektivy. Ano, stanovením kvót na škodlivé emise, využitím dalších taktických opatření, možná na nějakou dobu snížíme naléhavost problému, ale rozhodně ho zásadně nevyřešíme. Potřebujeme kvalitativně jiné postupy. Mělo by se mluvit o zavedení principiálně nových technologií, které budou bližší přírodě a nebudou poškozovat okolní svět, ale fungovat s ním v harmonii a dovolí obnovit člověkem porušenou rovnováhu mezi biosférou a technosférou. Jedná se rozhodně o výzvu planetárních rozměrů. Jsem přesvědčen, že lidé mají intelektuální potenciál na ni odpovědět.Musíme spojit své síly a především ty státy, které mají mohutnou výzkumnou základnu a zásoby základních vědeckých poznatků. Navrhujeme sezvat pod záštitou OSN speciální fórum, věnované komplexnímu pohledu na problémy spojené s vyčerpáním přírodních zdrojů, ničením životního prostředí, změnami klimatu. Rusko je připraveno stát se jedním z organizátorů takového fóra.

Vážené dámy a pánové, kolegové a kolegyně, 10. ledna 1946 v Londýně začalo první zasedání Valného shromáždění OSN. Při jeho otevírání předseda přípravné komise zasedání, kolumbijský diplomat Zuleta Angel, z mého pohledu velice stručně zformuloval principy, na kterých musí OSN zakládat svou činnost. Jsou to dobrá vůle, opovrhování intrikami a lstivostí a duch spolupráce.Dnes tato slova znějí nám všem jako ponaučení. Rusko věří v ohromný potenciál OSN, který musí pomoci předejít nové globální konfrontaci a přejít ke strategii kooperace. Společně s dalšími státy budeme důsledně pracovat v zájmu posílení centrální koordinační role OSN.

Jsem přesvědčen, že budeme-li jednat společně, uděláme svět stabilním a bezpečným, zajistíme podmínky pro rozvoj všech států i národů.

Děkuji vám za pozornost.

—————————————————————————————————-

Původní ruská verze:

70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Уважаемый господин Председатель! Уважаемый господин Генеральный секретарь! Уважаемые главы государств и правительств! Дамы и господа!

70-летний юбилей Организации Объединённых Наций – хороший повод обратиться и к истории, и поговорить о нашем общем будущем. В 1945 году страны, разгромившие нацизм, объединили усилия, чтобы заложить прочные основы послевоенного мироустройства.

Напомню, что ключевые решения о принципах взаимодействия государств, решения о создании ООН принимались в нашей стране на Ялтинской встрече лидеров антигитлеровской коалиции. Ялтинская система была действительно выстрадана, оплачена жизнью десятков миллионов людей, двумя мировыми войнами, которые прокатились по планете в XX веке, и, будем объективны, она помогла человечеству пройти через бурные, порой драматические события последних семи десятилетий, уберегла мир от масштабных потрясений.

Организация Объединённых Наций – структура, которой нет равных по легитимности, представительности и универсальности. Да, в адрес ООН раздаётся в последнее время немало критики. Якобы она демонстрирует недостаточную эффективность, а принятие принципиальных решений упирается в непреодолимые противоречия, прежде всего между членами Совета Безопасности.Однако хочу отметить, что разногласия в ООН были всегда, на протяжении всех 70 лет существования организации. И право вето применялось всегда: им пользовались и Соединённые Штаты Америки, и Великобритания, и Франция, и Китай, и Советский Союз, а позднее Россия. Это совершенно естественно для столь многоликой и представительной организации. При основании ООН и не предполагалось, что здесь будет царить единомыслие. Суть организации, собственно, и заключается в поиске и выработке компромиссов, а её сила – в учёте разных мнений и точек зрения.

Обсуждаемые на площадке ООН решения согласовываются в виде резолюций или не согласовываются, как говорят дипломаты: проходят или не проходят. И всякие действия любых государств в обход этого порядка нелегитимны и противоречат Уставу Организации Объединённых Наций, современному международному праву.Мы все знаем, что после окончания «холодной войны» – все это знают – в мире возник единственный центр доминирования. И тогда у тех, кто оказался на вершине этой пирамиды, возник соблазн думать, что если они такие сильные и исключительные, то лучше всех знают что делать. А следовательно, не нужно считаться и с ООН, которая зачастую, вместо того чтобы автоматически санкционировать, узаконить нужное решение, только мешает, как у нас говорят, «путается под ногами». Пошли разговоры о том, что Организация в том виде, в котором она была создана, устарела, выполнила свою историческую миссию.

Конечно, мир меняется, и ООН должна соответствовать этой естественной трансформации. Россия на основе широкого консенсуса готова к этой работе по дальнейшему развитию ООН со всеми партнёрами, но считаем попытки расшатать авторитет и легитимность ООН крайне опасными. Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного.

Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет всё больше диктата и всё меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы, мир, в котором вместо по настоящему независимых государств будет множиться число фактических протекторатов, управляемых извне территорий. Ведь что такое государственный суверенитет, о котором здесь уже коллеги говорили? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства.

Кстати говоря, уважаемые коллеги, в этом же ряду и вопрос о так называемой легитимности государственной власти. Нельзя играть и манипулировать словами. В международном праве, в международных делах каждый термин должен быть понятен, прозрачен, должен иметь единообразное понимание и единообразно понимаемые критерии. Мы все разные, и к этому нужно относиться с уважением. Никто не обязан подстраиваться под одну модель развития, признанную кем то раз и навсегда единственно правильной.

Всем нам не стоит забывать опыта прошлого. Мы, например, помним и примеры из истории Советского Союза. Экспорт социальных экспериментов, попытки подстегнуть перемены в тех или иных странах, исходя из своих идеологических установок, часто приводили к трагическим последствиям, приводили не к прогрессу, а к деградации. Однако, похоже, никто не учится на чужих ошибках, а только повторяет их. И экспорт теперь уже так называемых «демократических» революций продолжается.

Достаточно посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, о чём говорил предыдущий выступающий. Конечно, политические, социальные проблемы в этом регионе назревали давно, и люди там, конечно, хотели перемен. Но что получилось на деле? Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся.Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: «Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?». Но, боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе, потому что от политики, в основе которой лежит самоуверенность, убеждённость в своей исключительности и безнаказанности, так и не отказались.

Уже очевидно, что возникший в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки вакуум власти привёл к образованию зон анархии, которые немедленно стали заполняться экстремистами и террористами. Под знамёнами так называемого «Исламского государства» уже воюют десятки тысяч боевиков. В их числе бывшие иракские военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак в 2003 году были выброшены на улицу. Поставщиком рекрутов является и Ливия, чья государственность была разрушена в результате грубого нарушения Резолюции № 1973 Совбеза ООН. А сейчас ряды радикалов пополняют и члены так называемой умеренной сирийской оппозиции, поддержанной Западом.

Их сначала вооружают, обучают, а потом они переходят на сторону так называемого «Исламского государства». Да и само «Исламское государство» возникло не на пустом месте: его также поначалу пестовали как орудие против неугодных светских режимов. Создав плацдарм в Сирии и Ираке, «Исламское государство» активно расширяет экспансию на другие регионы, нацеливается на господство в исламском мире и не только там. Только этими планами явно не ограничивается. Положение дел более чем опасно.

В такой ситуации лицемерно и безответственно выступать с громогласными декларациями об угрозе международного терроризма и при этом закрывать глаза на каналы финансирования и поддержки террористов, в том числе и за счёт наркобизнеса, нелегальной торговли нефтью, оружием, либо пытаться манипулировать экстремистскими группировками, ставить их себе на службу для достижения собственных политических целей в надежде потом как-нибудь разобраться с ними, а попросту говоря, ликвидировать.

Тем, кто действительно так поступает и так думает, хотел бы сказать: уважаемые господа, вы имеете дело, конечно, с очень жестокими людьми, но вовсе не с глупыми и не с примитивными, они не глупее вас, и ещё неизвестно, кто кого использует в своих целях. И последние данные о передаче оружия этой самой умеренной оппозиции террористам – лучшее тому подтверждение.Считаем любые попытки заигрывать с террористами, а тем более вооружать их, не просто недальновидными, а пожароопасными. В результате глобальная террористическая угроза может критически возрасти, охватить новые регионы планеты. Тем более что в лагерях «Исламского государства» проходят «обкатку» боевики из многих стран, в том числе из европейских.К сожалению, должен сказать об этом прямо, уважаемые коллеги, и Россия не является здесь исключением. Нельзя допустить, чтобы эти головорезы, которые уже почувствовали запах крови, потом вернулись к себе домой и там продолжили свое чёрное дело. Мы этого не хотим. Ведь этого никто не хочет, не так ли? Россия всегда твёрдо и последовательно выступала против терроризма во всех его формах.

Сегодня мы оказываем военно-техническую помощь и Ираку, и Сирии, другим странам региона, которые ведут борьбу с террористическими группировками. Считаем огромной ошибкой отказ от сотрудничества с сирийскими властями, правительственной армией, с теми, кто мужественно, лицом к лицу сражается с террором. Надо наконец признать, что кроме правительственных войск Президента Асада, а также курдского ополчения в Сирии с «Исламским государством» и другими террористическими организациями реально никто не борется. Мы знаем все проблемы региона, все противоречия, но нужно всё таки исходить из реалий.

Уважаемые коллеги! Вынужден заметить, что в последнее время наш такой честный и прямой подход используется как предлог, чтобы обвинить Россию в растущих амбициях. Как будто у тех, кто говорит об этом, нет вообще никаких амбиций. Но суть не в амбициях России, уважаемые коллеги, а в том, что терпеть складывающееся в мире положение уже невозможно.В действительности же мы предлагаем руководствоваться не амбициями, а общими ценностями и общими интересами на основе международного права, объединить усилия для решения стоящих перед нами новых проблем и создать по настоящему широкую международную антитеррористическую коалицию. Как и антигитлеровская коалиция, она могла бы сплотить в своих рядах самые разные силы, готовые решительно противостоять тем, кто, как и нацисты, сеет зло и человеконенавистничество.

И, конечно, ключевыми участниками такой коалиции должны стать мусульманские страны. Ведь «Исламское государство» не только несёт им прямую угрозу, но и своими кровавыми преступлениями оскверняет величайшую мировую религию – ислам. Идеологи боевиков издеваются над исламом, извращают его истинные гуманистические ценности.Хотел бы обратиться к мусульманским духовным лидерам: сейчас очень важны и ваш авторитет, и ваше наставническое слово. Необходимо уберечь людей, которых пытаются вербовать боевики, от необдуманных шагов, а тем, кто был обманут и в силу разных обстоятельств оказался в рядах террористов, нужно помочь найти дорогу к нормальной жизни, сложить оружие, прекратить братоубийственную войну.

Уже в ближайшие дни Россия, как председатель Совета Безопасности, созывает министерское заседание для комплексного анализа угроз на пространстве Ближнего Востока. Прежде всего предлагаем обсудить возможность согласования резолюции о координации действий всех сил, которые противостоят «Исламскому государству» и другим террористическим группировкам. Повторю, такая координация должна основываться на принципах Устава ООН.

Рассчитываем, что международное сообщество сможет выработать всеобъемлющую стратегию политической стабилизации и социально-экономического восстановления Ближнего Востока. Тогда, уважаемые друзья, и лагеря для беженцев строить не придётся. Поток людей, вынужденных покинуть родную землю, буквально захлестнул сначала соседние страны, а потом и Европу. Здесь счёт идёт на сотни тысяч, а может пойти и на миллионы людей. Это, по сути, новое великое горькое переселение народов и тяжёлый урок для всех нас, в том числе и для Европы.Хотел бы подчеркнуть: беженцы, безусловно, нуждаются в сострадании и поддержке. Однако кардинально решить эту проблему можно только путём восстановления государственности там, где она была уничтожена, путём укрепления институтов власти там, где они ещё сохранились или воссоздаются, путём оказания всесторонней помощи – военной, экономической, материальной – попавшим в трудное положение странам и, конечно, тем людям, которые, несмотря на все испытания, не покидают родных мест.

Разумеется, любая помощь суверенным государствам может и должна не навязываться, а предлагаться и исключительно в соответствии с Уставом ООН. Всё, что делается и будет делаться в этой сфере в соответствии с нормами международного права, должно быть поддержано нашей Организацией, а всё, что противоречит Уставу ООН, – отвергнуто.Прежде всего считаю крайне важным помочь восстановить государственные структуры в Ливии, поддержать новое правительство Ирака, оказать всестороннюю помощь законному правительству Сирии.Уважаемые коллеги, ключевой задачей международного сообщества во главе с ООН остаётся обеспечение мира, региональной и глобальной стабильности. На наш взгляд, речь должна идти о формировании пространства равной и неделимой безопасности, безопасности не для избранных, а для всех. Да, это сложная, трудная, длительная работа, но альтернативы этому нет.

Однако блоковое мышление времён «холодной войны» и стремление к освоению новых геополитических пространств у некоторых наших коллег всё ещё, к сожалению, доминируют. Сначала продолжена линия на расширение НАТО. Спрашивается: ради чего, если Варшавский блок прекратил своё существование, Советский Союз распался? А тем не менее НАТО не только остаётся, она ещё и расширяется, так же как её военные инфраструктуры.

Затем поставили постсоветские страны перед ложным выбором: быть им с Западом или с Востоком? Рано или поздно такая конфронтационная логика должна была обернуться серьёзным геополитическим кризисом. Это и произошло на Украине, где использовали недовольство значительной части населения действующей властью и извне спровоцировали вооруженный переворот. В итоге вспыхнула гражданская война.

Мы убеждены: остановить кровопролитие, найти выход из тупика можно только при полном добросовестном выполнении Минских соглашений от 12 февраля текущего года. Угрозами, силой оружия целостность Украины не обеспечить. А нужно это сделать. Нужен реальный учёт интересов и прав людей на Донбассе, уважение к их выбору, согласование с ними, как это и предусмотрено Минскими договорённостями, ключевых элементов политического устройства государства. В этом залог того, что Украина будет развиваться как цивилизованное государство, как важнейшее связующее звено в строительстве общего пространства безопасности и экономического сотрудничества как в Европе, так и в Евразии.

Дамы и господа, не случайно сказал сейчас об общем пространстве экономического сотрудничества. Ещё недавно казалось, что в экономике, где действуют объективные рыночные законы, мы научимся обходиться без разделительных линий, будем действовать на основе прозрачных, совместно выработанных правил, в том числе принципов ВТО, которые подразумевают свободу торговли, инвестиций, открытую конкуренцию. Однако сегодня чуть ли не нормой стали односторонние санкции в обход Устава ООН. Они не только преследуют политические цели, но и служат способом устранения конкурентов на рынке.

Отмечу ещё один симптом растущего экономического эгоизма. Ряд стран пошли по пути закрытых эксклюзивных экономических объединений, причём переговоры об их создании идут кулуарно, втайне и от собственных граждан, от собственных деловых кругов, общественности, и от других стран. Другие государства, чьи интересы могут быть затронуты, также ни о чём не информируются. Вероятно, всех нас хотят поставить перед фактом, что правила игры переписаны, и переписаны опять в угоду узкого круга избранных, причём без участия ВТО. Это чревато полной разбалансировкой торговой системы, раздроблением глобального экономического пространства.

Обозначенные проблемы затрагивают интересы всех государств, влияют на перспективы всей мировой экономики, поэтому предлагаем обсудить их в формате ООН, ВТО и «Группы двадцати». В противоположность политике эксклюзивности Россия предлагает гармонизацию региональных экономических проектов, так называемую интеграцию интеграций, основанную на универсальных прозрачных принципах международной торговли. В качестве примера приведу наши планы по сопряжению Евразийского экономического союза с китайской инициативой по созданию «Экономического пояса Шёлкового пути». И по прежнему большие перспективы видим в гармонизации интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и Евросоюза.

Дамы и господа, среди проблем, которые затрагивают будущее всего человечества, и такой вызов, как глобальное изменение климата. Мы заинтересованы в результативности климатической конференции ООН, которая состоится в декабре в Париже. В рамках своего национального вклада к 2030 году планируем ограничить выбросы парниковых газов до 70‒75 процентов от уровня 1990 года.Однако предлагаю посмотреть на эту проблему шире. Да, устанавливая квоты на вредные выбросы, используя другие по своему характеру тактические меры, мы, может быть, на какой то срок и снимем остроту проблемы, но, безусловно, кардинально её не решим. Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов планетарного масштаба. Убеждён, чтобы ответить на него, у человечества есть интеллектуальный потенциал.

Нам необходимо объединить усилия и прежде всего тех государств, которые располагают мощной исследовательской базой, заделами фундаментальной науки. Предлагаем созвать под эгидой ООН специальный форум, на котором комплексно посмотреть на проблемы, связанные с исчерпанием природных ресурсов, разрушением среды обитания, изменением климата. Россия готова выступить одним из организаторов такого форума.

Уважаемые дамы и господа, коллеги, 10 января 1946 года в Лондоне начала работу первая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Открывая её, председатель подготовительной комиссии сессии, колумбийский дипломат Зулета Анхель, на мой взгляд, очень ёмко сформулировал принципы, на которых должна строить свою деятельность ООН. Это добрая воля, презрение к интригам и хитростям, дух сотрудничества.

Сегодня эти слова звучат как напутствие всем нам. Россия верит в громадный потенциал ООН, который должен помочь избежать новой глобальной конфронтации и перейти к стратегии кооперации. Вместе с другими странами будем последовательно работать ради укрепления центральной координирующей роли ООН.

Убеждён, действуя вместе, мы сделаем мир стабильным и безопасным, обеспечим условия для развития всех государств и народов.

Благодарю вас за внимание.