Rámcová směrnice o udržitelném využívání pesticidů

22.10.2007 000 17:25

Kolegyně a kolegové, já bych chtěl především poblahopřát naši kolegyni Bělohorské k její zprávě o tematické strategii udržitelného používání pesticidů. Myslím, že se jí podařilo vypracovat dokument, který zohledňuje a vyvažuje jednak nutnost udržitelné konkurenceschopné zemědělské produkce v Evropě, současně prosazuje takový způsob užívání pesticidů, který by měl co nejmenší negativní dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Velmi vítám, že do zprávy byl zahrnut i pozměňovací návrh, který jsem spoluinicioval a to „zásada předběžné opatrnosti s ohledem na lidské zdraví a ochranu půdního a vodního ekosystému“.Stejně jako kolegyně Bělohorská i já lituji toho, že i když nedůležitějším očekávaným výsledkem tematické strategie má být omezení negativních dopadů používání pesticidů na lidské zdraví, zdravotními dopady používání pesticidů jako takovými se strategie zabývá velmi okrajově. V tomto směru soudím, že je rezerva pro budoucnost pro práci Evropské komise.Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci velmi vítám ty body zprávy, které poukazují na nutnost řádné informovanosti, ale i odpovídajících ochranných prostředků a pravidelných kontrol aplikačních zařízení. Myslím, že dostáváme do rukou nástroj s mnohými konkrétními účinnými mechanizmy pro omezování a bezpečnější užívání pesticidů.