Registrace, vyhodnocování a schvalování chemikálií (REACH)

15.11.2005 000 20:24

Vážené kolegyně a kolegové,Jako člen výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, ale zvláště jako lékař bych se velice rád vyjádřil na podporu nového nařízení o chemických látkách REACH v jeho účinné podobě. Jako lékař jsem se ve své praxi mnohokrát setkal s léčením dopadů vlivu chemických látek. Jsem si vědom faktu, že některé chemické látky se rozšířily tak, že už je nenajdeme pouze v chemickém prostředku, ale také v našich dětech. U spousty chemických látek nemáme ani představu jaký může být jejich dopad na zdraví do budoucna. Např. otázka tzv. látek menšího objemu, o kterých by na základě některých pozměňovacích návrhů chemický průmysl nemusel podávat informace, představuje zhruba 20 až 30 tis. chemikálií, jejichž působení na životní prostředí a lidský organismus není zřejmé, či nikdy nebylo zkoumáno. Podle tohoto návrhu by pod legislativu REACH spadalo pouhých 10% těchto látek. Tento návrh tak podkopává samotnou podstatu a smysl REACHe.Jako zpravodaj EP k návrhu rámcové směrnice o podpoře ochrany a bezpečnosti zdraví při práci jsem obeznámen např. s faktem, že až každá jedna ze tří nemocí z povolání v Evropě může být připsána na vrub vystavení vlivu chemických látek. Přitom více než 1,7 mil. lidí v Evropě je zaměstnána v sektoru chemického průmyslu. Domnívám se, že pokud chceme tuto směrnici 89/391 uplatňovat v praxi, nelze se stavět negativně k předkládanému legislativnímu návrhu REACH. Uvědomuji si, že jako i jiná legislativní opatření i REACH bude mít své negativní dopady. Často se zmiňuji zvláště dopad restriktivních opatření v oblasti látek tzv. menšího objemu na malé a stření podniky, na zaměstnanost v nich a na náklady. Jsem ale přesvědčen o opaku, protože pouze 0,3% těchto podniků se věnuje výrobě takových substancí. Naopak např. pozměňovací návrh pana Sacconiho požadující prodloužení práv na ochranu dat z 10 na 15 let by vedl ke zvýšení nákladů pro malé a střední podniky.Zajisté je třeba hledat vůli v EU pomoci slabším ekonomikám zejména nových členských zemí v realizaci REACH. Věřím, že cesta ke zdraví občanů nevede přes bezzubý REACH.