Směrnice o kontrole, nabývání a držení zbraní – ve výboru JURI

20.5.2016 000 13:09

Ačkoli je odpovědným výborem Výbor pro ochranu spotřebitele, budeme se i v právním výboru příští týden zabývat kontroverzní novelou směrnice o nabývání, držení a kontrole zbraní. Tento návrh vyvolává již řadu měsíců zvýšenou pozornost veřejnosti, a to i českých občanů. Proto osobně velmi lituji toho, že národní parlamenty nevyužily možnosti udělit tomuto návrhu tzv. “žlutou kartu”, čímž by celý legislativní proces zablokovaly a teď je to tedy na nás, europoslancích.V Právním výboru budeme posuzovat soulad návrhu s principem subsidiarity, který zjednodušeně řečeno znamená, že EU může zahájit jednání až ve chvíli, kdy záležitosti nemohou být řešeny jednotlivě na úrovni členských států. Tradičním “strážcem” dodržování tohoto principu je švédský parlament, který je nejvíce aktivní v zasílání odůvodněných stanovisek do výboru JURI, tentokrát se přidal i polský Senát. Oba orgány se shodně domnívají, že předložený návrh Komise principu subsidiarity odporuje, alespoň v některých svých částech. Některé části návrhu jsou z pohledu těchto orgánů tak nejasné a nesrozumitelné, že to znesnadňuje, až znemožňuje posouzení uplatňování zásady subsidiarity.Cílem směrnice podle Komise je realizovat plán boje proti nedovolenému obchodování se střelnými zbraněmi a výbušninami v EU. Já však i nadále trvám na tom, že revize směrnice bude mít negativní dopady na držitele legálních zbraní – ať již sportovní střelce, myslivce, či sběratele historických zbraní. Cílem revize směrnice by mělo být zvýšení bezpečnosti evropských občanů, nikoli však přijetím jakéhokoli opatření unáhleně a bez rozmyslu. Jsem nadále přesvědčen, že některá navrhovaná opatření jdou nad rámec tohoto cíle. Podle mého názoru lze uspokojivých výsledků dosáhnout stejně dobře, pokud bude členským státům ponechán větší prostor, aby samy rozhodly o tom, jaké kroky se mají podniknout. Při hlasování se proto postavím na stranu těch, kteří o souladu návrh s principem subsidiarity důvodně pochybují.