Stanovisko k dohodě ACTA

30.1.2012 000 13:20

Dohoda ACTA vyvolala poměrně velký zájem ze strany „internetové“ veřejnosti a jelikož se množí dotazy stran toho jaké je mé stanovisko k této dohodě a zda ji hodlám podpořit, uvádím k tomu následujicí:

Dohodu ACTA podpořit nehodlám a udělám maximum, aby ani nikdo z europoslanců vefrakci GUE/NGL tuto dohodu nepodpořil a frakce si udržela svůj odmítavý postoj.ACTA

Otázku práv k nehmotným statkům (IPR) je třeba pojmout zcela jinak – nově -jelikož stávající pojetí zejména majetkových práv nemá schopnost reagovat natechnický vývoj posledních dvou dekád, především jistou inflaci “ceny”duševního vlastnictví, a dostatečně nenutí držitele majetkových práv přijíts ekonomicky rozumným obchodním modelem, kdy by bylo pro uživatele jednodušší afakticky výhodnější (kvalita, rychlost) si produkt koupit než ho nelegálně sdílet, kopírovat ap.ACTA je pouze zoufalý pokus, jak současnou agónii celosvětovéhosystému distribuce a ochrany duševního vlastnictví protahovat a zhoršovat, ato bohužel nejen na poli samotného duševního vlastnictví, ale jistou“skrytou” formou i na poli základních práv a svobod, kdy pod rouškou ochranypráv autorů, držitelů známek, resp. dalších nositelů IPR se bude maskovatkriminalizace uživatelů Internetu, jejich více či méně skryté “šmírování” čiodpojování od Internetu a jiné – zcela nežádoucí – aktivity realizovanéstátní mocí ve prospěch určité skupiny obyvatel, když osobně za nejvíce nebezpečnýpovažuji právě „kriminalizační“ potenciál z ACTA plynoucí a otázku omezenípřístupu k Internetu jako zdroji informací/komunikačnímu médiu.

Tudíž mou snahou bude, aby v rámci EP nebyla ACTA schválena (vůbec), a pokud se takstane (což se bohužel vzhledem k rozložení sil v EP nedá vyloučit), abyzejm. výbor JURI, jehož jsem členem, jednoznačně konstatoval, že výkon ACTAnesmí být na újmu základním právům a svobodám občanů EU, mezi které v dnešní době je nutno počítat i svobodný přístup k informacím, jejich sdílení a komunikaci mezilidmi a i faktickou možnost přístupu k e-governmentu, kdy je třeba uvažovat tak, že “internet” není nějaký nadstandard, od kterého je možno občana jen tak “odstřihnout” nebo kriminalizovat jeho používání, když odpojování od Internetu a zavádění “digitální gilotiny” po vzoru Francie považuji jako sankci za naprosto neřijatelné. Dále také budu trvat na tom, aby jakýkoliv postih uživatelů nastal až po řádném procesu, před řádným soudem, kdy se bude moci uživatel bránit a že bude ctěna presumpce neviny, tedy uživateli nebude způsoben jakýkoliv zásah do jeho práv, aniž by mu nejdříve bylo pravomocně v souladu se zákonem a na základě zákona prokázáno nějaké porušení povinností. V neposlední řadě bude mou snahou, aby byla přijata legislativa jejímž cílem bude přimět držitele IPR k tomu, aby se nové situaci na “trhu” přizpůsobili a netrvali na obchodním modelu, který ACTA fakticky konzervuje, jelikož svým ignorování změny ceny duševního vlastnictví a nutnosti zcela jiného přístupu k distribuci duševního vlastnictví budou do budoucna poškozovat zejména sami sebe a potenciálně celou společnost.