Tiskové prohlášení k současné globální finanční krizi

16.10.2008 000 12:05

Ve dnech 13. – 15. října 2008 probíhaly v Paříži studijní dny GUE/NGL, na nichž kromě jiného byla podrobně diskutována současná globální finanční krize. V této souvislosti bych rád zdůraznil, že žádná z politických reprezentací, ani v Evropě ani v USA, takový vývoj nepředvídala. Ukazuje se, že současné politické elity, které jsou plně v zajetí liberálních a konzervativních doktrín, nejsou schopny zodpovědně vést své země (včetně EU a NATO) tváří v tvář dramatickým ekonomickým, sociálním, demografickým i vojenským změnám na počátku 21. století.Opatření, která byla přijata v podobě obrovských finančních injekcí, jsou pouhé záplaty, které mají odstranit jevové stránky krize a ve skutečnosti neřeší podstatu problému. Je zřejmé, že po vítězství ve studené válce nejmocnější představitelé Západu i majetkové oligarchie ztratili ostych při honbě za svými majetky a upevňováním svých privilegií. Je příznačné, že krize začala v samotném jádru kapitalistického systému – v bankovním sektoru. Ani nejmodernější metody, které jsou dnes v bankovnictví užívány, nedokázaly zabránit sebevražedné touze po stále větším zisku, který přivedl bankovní sektor ke kolapsu. Po čtvrt století neustálého zdůrazňování frází o tom, že trh řeší vše a stát je špatný hospodář, jsme svědky toho, že soukromé banky jsou zachraňovány biliony dolarů a eur z peněz daňových poplatníků.Tuto situaci navíc doprovází zcela nezodpovědná mediální kampaň, která činí z obyvatel ČR slepé rukojmí výše zmíněných finančních her. Prostoduché prognózy nekvalifikovaných politiků a úsměvy televizních moderátorů nemohou ale zastřít fakt, že důsledkem této krize bude nutně rostoucí inflace, pokles koupěschopnosti obyvatelstva, omezování výroby, zavírání podniků, a tudíž i vzestup nezaměstnanosti. Je třeba se na tuto situaci připravovat, vytvářet nové pevnější sítě sociální podpory a zejména ještě důsledněji a rozhodněji bránit zbytky sociálních jistot a zbytky sociálního státu u nás i v EU.Za zcela nepřijatelné pokládám, že globální finanční krize je v některých českých médiích spojována s rusofóbií. V situaci, kdy všechny západní země se dostávají do krize, by bylo doslova přepychem zříkat se pomoci jen proto, že někdo si v minulosti odnesl špatné zkušenosti s politikou Moskvy, anebo není schopen objektivně hodnotit fakta. V této chvíli je nutná zodpovědná spolupráce všech a ne rozdmýchávání starých vášní. Ve chvíli, která je nesmírně citlivá na každý čin i každé slovo, by takováto nezodpovědnost mohla vyústit v dramatickou krizi nejen eurozóny, ale i EU jako celku. Dokonce bych řekl, že prvních příznaků takové krize jsme již svědky.KSČM v řadě svých dokumentů upozorňovala na nešvary polistopadového vývoje, na sociální rizika divoké privatizace, na nebezpečí výprodeje ekonomického bohatství země do zahraničí, což nás zbavilo mnohých nástrojů pro řízení vlastního osudu. A proto alespoň s těmi zbytky suverenity země, které jsou k dispozici, musíme dnes zacházet nanejvýš zodpovědně. Je nutno urychleně přijmout opatření, která by rozložila dopady finanční a hospodářské krize tak, aby největší část těchto dopadů nesli ti, kteří krizi vyvolali a nesou za ni tudíž odpovědnost. Je třeba skončit s nemravnými odměnami pro manažery, se „zlatými padáky“, více zdanit nepřiměřené zisky některých jednotlivců a společností a účinněji bránit odlivu kapitálu z naší země.Za zvlášť nebezpečné pokládám, s ohledem na rozvíjející se krizi, možné chování nadnárodních korporací a přirozených monopolů. Žádáme proto vládu ČR a další odpovědné činitele, aby objektivně informovali širokou veřejnost. Vyzýváme představitele všech parlamentních stran i občany naší země k otevřené diskusi o těchto otázkách. V tomto okamžiku jde totiž skutečně o naši společnou, národní i celoevropskou budoucnost.MUDr. Jiří Maštálka, místopředseda ÚV KSČM pro zahraniční politiku a evropskou integraci, poslanec Evropského parlamentu (GUE/NGL)V Praze 16. října 2008