Ve hře jsou práva k duševnímu vlastnictví

25.5.2011 000 18:13

Na svém posledním plenárním zasedání projednal Evropský parlament mimo jiné Zprávu o Unii inovací: proměna Evropy pro svět po krizi.

Tato zpráva, ačkoliv bohužel trpěla nadbytkem frází a obecně známých pravd, pojednávala mimo jiné o velmi závažném fenoménu, kterým jsou práva k duševnímu vlastnictví a jejich ochrana.

Musím konstatovat, že i tato zpráva přímo či nepřímo odrážela skutečnost, že Evropské unii stále chybí v uvedené oblasti skutečně komplexní a strukturovaný přístup a jasné vize, ať už jde o oblast práv autorských či o tzv. práva průmyslová, kde je dlouhodobou »noční můrou« patent EU. Pokud jde o stanoviska a opatření, doporučovaná ve zprávě, chtěl bych zvláště upozornit na velmi problematické uvítání úsilí Komise, která chce zabránit tomu, aby práva duševního vlastnictví představovala překážku hospodářské soutěži a inovacím. Z rozhodovací praxe Komise i Soudního dvora EU totiž jasně vyplývá, že ochraně hospodářské soutěže je už dlouhodobě dávána přednost před výkonem práv k duševnímu vlastnictví. Tady je však nebezpečný potenciál konfliktů s Listinou základních práv EU. Nedokonalost formulování ochrany práv duševního vlastnictví v Listině neznamená, že tato práva jsou jaksi »méně hodnotná«.K výše připomenutému patentu Evropské unie, jenž by měl efektivněji chránit vynálezy, vzešlé z členských států EU: příslušní ministři z 25 členských zemí se nedávno dohodli na tom, že budou spolupracovat na vytvoření jednotné patentové ochrany v rámci tzv. posílené spolupráce. Tato spolupráce umožňuje skupině minimálně devíti zemí prohlubovat integraci v nějaké konkrétní oblasti bez účasti všech, tedy 27 členských států. V případě patentu EU zůstávají mimo Itálie a Španělsko. Proč? Vlády těchto států se totiž nesmířily s navrženým principem, podle kterého má být patentová dokumentace překládána pouze do angličtiny, němčiny a francouzštiny. Podle Italů a Španělů tak bude tento systém zvýhodňovat britské, německé a francouzské firmy, jakkoli komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier soudí, že tomu tak nebude – přihláška patentu EU se bude podávat v oficiálním jazyce daného státu a překlad do úředního jazyku patentového systému bude součástí registračního poplatku. Posílená spolupráce v oblasti patentu EU je tedy sice vítaným krokem, ale celý problém tak nelze pokládat za vyřešený.