Vystoupení ke zprávě P. Busquina o Akčním plánu EK pro Evropu 2005 – 2009: Nanověda a nanotechnologie

30.5.2006 000 9:43

Dámy a pánové, jako stínový zpravodaj v zásadě souhlasím s předkládaným Stanoviskem kolegy Busquina a vítám Akční plán komise pro Evropu 2005-2009 k nanovědě a nanotechnologiím jako poměrně vyvážený dokument, který by však měl ještě důkladněji brát v potaz dopad na spotřebitele a životní prostředí. Stejně jako kolega Busquin vidím v zájmu zvyšování konkurenceschopnosti Evropy potřebu větších investic do výzkumu a vývoje v této oblasti a plně souhlasím s dvojnásobným navýšením rozpočtu v rámci 7. Rámcového programu pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace.Ztotožňuji se také se zdůrazněním nutnosti podpory spolupráce na nadnárodní úrovni mezi vysokými školami, vědeckými pracovišti a podniky a to mimo jiné i prostřednictvím podpory mobility studentů a pracovníků v této oblasti a využíváním speciálních evropských grantů a programů. Souhlasím rovněž s tím, že je důležitá nejenom informovanost pracovníků o otázkách zdraví, etiky, bezpečnosti a životního prostředí, ale i informovanost široké veřejnosti. Pouze dostatečná informovanost a dialog mezi zúčastněnými povede k pochopení úkolů spojených s využíváním nanotechnologií, jejich přínosů a možných rizik.Jak Akční plán Komise, tak i kolega Busquin ve svém Stanovisku klade samozřejmě důraz i na nutnost monitorování expozic souvisejících s aplikací nanověd a nanotechnologií na životní prostředí, spotřebitele, zaměstnance a na vytvoření společných zásad a kriterií pro jejich hodnocení a také na kontrolu etického využívání nanotechnologií. V této otázce bych ale zašel ještě dál a proto souhlasím s zejména s některými pozměňovacími návrhy, které předložila kolegyně Breyer ze Skupiny zelených a sice, že všechna potenciální rizika dopadu využití nanověd a nanotechnologií na lidské zdraví, životní prostředí a také jeich důsledky v sociální a etické oblasti musí být hodnoceny především, a to zdůrazňuji, před tím, než jsou tyto produkty uvedeny na trh!Není možné připouštět, aby produkty na bázi nanotechnologií (např. kosmetické produkty, přípravky do domácnosti, barvy, zdravotnické přípravky, atd.) byly uváděny na trh před tím, než je detailně znám jejich dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Tomu je nutné v budoucnu zamezit mimo jiné i propracovanou legislativou a její důslednou implementací. A proto souhlasím i s pozměňovacím návrhem kolegyně Breyer, která navrhuje vyzvat Komisi k předložení Zprávy, která by zhodnotila, jaká opatření je potřeba přijmout na úrovni evropského práva pro zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví, spotřebitelů, pracovníků a životního prostředí které ve svém Akčním plánu pro používání nanověd a nanotechnologií Komise předkládá.Děkuji za pozornost.