VZNIKÁ NA VÝCHODĚ PROTIVÁHA EVROPSKÉ UNIE?

13.7.2013 000 22:23

Euroasijská ekonomická integrace nebo též Euroasijský svaz – prohlubující se a také už institucionálně založená spolupráce Ruska, Běloruska a Kazachstánu se realitou. Nehledě na odmítavý postoj některých „silných hráčů“ na mezinárodní scéně v čele s USA, ale také Evropské unie, která je pokládána za jakýsi globální vzor integrace, a to nejen ekonomické.Realizací Euroasijského svazu došlo k tomu, k čemu dojít muselo: Zemím v bezprostředním sousedství s Ruskem se dostalo příležitosti, pro kterou marně vzhlížely směrem k Evropské unii.

Složitost, ba nemožnost vytvořit vazby na EU, a to s výhledem rychlého ekonomického růstu, vedla tak j jinému řešení. K řešení, které se svém důsledku může mít značný strategický význam. Někteří politologové soudí, že tento projekt by byl pozoruhodně úspěšný, pokud by se k němu připojila Ukrajina. Objektivní výhodou spojení v rámci Euroasijského svazu je neexistence jazykových bariér, blízké světonázorové a životní standardy a také ověřené výrobní modely součinnosti.Představitelé Ruské federace opakovaně zdůraznili, že euroazijská integrace je strategickou volbou Ruska. Nejdůležitější místo v této integraci má rozvoj součinnosti členských států v rámci celní unie a jednotného ekonomického prostoru. Na summitu konaném v prosinci 2012 v Moskvě se Rusko, Bělorusko a Kazachstán zavázaly, že provedou ratifikaci všech smluv, tvořících právní základ celní unie a jednotného hospodářského prostoru a na tomto základě má být k 1. květnu 2014 připravena vpravdě historická Smlouva o Euroasijském ekonomickém svazu.

Proces reálného vytvoření jednotného celního území s volným pohybem zboží byl už dovršen Od 1. ledna 2012 také nabylo účinnosti 17 smluv, které tvoří základ jednotného ekonomického prostoru. V návaznosti na ně má být do roku 2015 přijato více než padesát právních předpisů závazných pro zúčastněné státy a má také dojít k potřebným úpravám v národních právních řádech.Jediným stálým regulačním orgánem integrace je Euroasijská ekonomická komise, která zahájila činnost 1. února 2012 a jež mimo jiné řeší také stanovení obchodního režimu vůči třetím zemím.

Doposud realizovaná opatření už mají výsledky: je to nejen zlepšení celkového investičního klimatu v zúčastněných státech, ale také vznik příznivějších podmínek pro podnikání s ohledem i na malé a střední podniky a vytváření nových pracovních míst.Rusko pohlíží na euroasijskou ekonomickou integraci jako na prioritu svého působení v postsovětském prostoru. Projekt této integrace je otevřený také pro další státy. Sblížení, ekonomická provázanost a další výhody mohou být realizovány nejen ve vědě, výzkumu, kultuře, školství či zdravotnictví, ale také v oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky.To je skutečnost, která může pro budoucí svět znamenat mnoho.