Zlepšení duševního zdraví obyvatelstva

5.9.2006 000 17:14

Všichni se shodujeme evidentně na tom, že duševní zdraví je předpokladem pro intelektuální a emoční naplnění a integraci jedince do společnosti, přesto se ale duševnímu zdraví v minulých letech v porovnání s jinými oblastmi nedostávalo dostatečné pozornosti. Zelená kniha Evropské komise a zvláště pak vynikající zpráva našeho kolegy Bowise tuto mezeru vyplňuje a poskytuje mnohé náměty k budoucí práci nejen Evropské komisi, ale i nám všem lékařům a občanům.Předkládaná zpráva podle mého názoru velmi dobře identifikuje základní problémy v oblasti duševního zdraví, které staví do širších souvislostí a nabízí prostor k zamyšlení nad otázkami tak palčivými jako je stigmatizace duševně chorých, způsob jejich léčby a genderové rozdíly, které jsou právě v otázce duševního zdraví tak markantní.V prvé řadě bych velmi rád vyzdvihl apel kolegy Bowise, ale i Zelené knihy Komise k nejefektivnějšímu způsobu boje s rostoucím výskytem duševních onemocnění, tedy k prevenci. Ta by měla být jednou z priorit našeho aktivního přístupu. Právě vliv prostředí, zaměstnání a rodiny, čili oblasti, které duševní zdraví ovlivňují a kde by prevence mohla být účinná, by měly být centrem naší pozornosti a akčních plánů. Velmi jsem také uvítal důležitou zmínku o genderových rozdílech v oblasti duševního zdraví, která nebyla v Zelené knize Komise dostatečně ošetřena. Ženy častěji vyhledávají zdravotní péči, jsou častěji konzumenty farmak, které hůře snášejí, a častěji jsou ve svém okolí vystavovány nežádoucím tlakům, které mohou v duševní poruchy vyústit.Oblastí, která si zasluhuje do budoucna pozornost všech lékařů a politiků, ale i široké veřejnosti, je jistě téma stigmatizace nemocných. Důraz, který je na tuto otázku kladen v předkládané zprávě, je odrazem vážnosti situace. Vítám všechny připomínky a návrhy, které pan zpravodaj předkládá. I když je vnímám jako velmi podnětné návrhy na nejlepší způsob, jakým přispět k nejvyššímu standardu, s čímž se jako lékař ztotožňuji, je bohužel alespoň v mé zemi realitou, že zmiňované programy jsou nesmírně finančně nákladné a bohužel zatím nejsou prioritní. Možnost společných programů v Evropské unii v této oblasti by toto dilema mohlo pomoci vyřešit.