Zemědělství v globalizovaném světě

9.8.2010 000 23:37

obalka

Publikace ke stažení ve formátu PDF

je publikací tentokrát úzce odborně zaměřenou, jejíž vydání podpořila levicová frakce GUE/NGL Evropského parlamentu. Potřebnost takové knížky pro českého čtenáře, zajímajícího se o problematiku zemědělství obecně, je nesporná: navzdory hustým elektronickým informačním sítím, jež nás obklopují, není snadné dostat se k faktům dokumentujícím tristní stav českého zemědělství a jeho neutěšenou perspektivu.

Po obsáhlé studii nazvané „Vývoj Společné zemědělské politiky, její cíle a reformy“, věnované jedné z politik Evropské unie (právě tato kapitola je velmi cenná pro svůj komplexní pohled na zkoumanou problematiku), následuje stať dvou teorií i praxí „prověřených“ zemědělských odborníků: doc. Ing. Františka Čuby, CSc. a doc. Ing. Josefa Hurty, CSc. Jejich společné teze se v prvé řadě týkají faktorů ovlivňujících zemědělskou výrobu, zejména pak podmínek potřebných pro příznivý vývoj zemědělství, a to v obecné rovině. F. Čuba a J. Hurta končí své pojednání konstrukcí jakéhosi modelu moderního zemědělského podniku z hlediska jeho možných forem a náplně činnosti.